kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na 1 rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Charakterystyka kierunku:

W trakcie studiów II stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student dokonuje wyboru określonej specjalności: Biotechnologia roślin lub Biotechnologia środowiska. W ramach projektu badawczego, stanowiącego podstawę pracy dyplomowej, student uczy się, pod kierunkiem promotora, samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych oraz współtworzenia nauki ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytkowych lub mikroorganizmów. Kierunek oferuje studentom poznanie zaawansowaną technik z zakresu takich dyscyplin, jak bioinformatyka, biotechnologia roślin i mikroorganizmów. Ważnym, obowiązkowym, elementem studiów jest także zapoznanie studenta z problemami etycznymi związanymi z rozwojem biotechnologii oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi oraz metodami statystycznymi w naukach przyrodniczych. Ponadto, w ofercie dydaktycznej Biotechnologii znajdują się przedmioty projektowe promujące twórcze i samodzielne myślenie oraz kładące nacisk na umiejętności współpracy w grupie. Bogata oferta przedmiotów do wyboru  umożliwia indywidualizację kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami, w tym pracę indywidualną pod kierunkiem Tutora. Oferta programu kształcenia na kierunku biotechnologia jest dynamicznie modyfikowana i aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami lokalnego i globalnego rynku pracy.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci studiów II stopnia  kierunku Biotechnologia po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i  kompetencje w zakresie:

 • opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych
 • projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów  o pożądanych cechach
 • zasad organizacji i ekonomiki  produkcji oraz zasad bezpieczeństwa pracy w biotechnologii
 • wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biotechnologicznych
 • prowadzenia kontroli jakości i bezpieczeństwa procesów biotechnologicznych
 • obsługi zaawansowanej i nowoczesnej aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biotechnologii na podejmowanie pracy m.in.:

 • w jednostkach naukowo-badawczych
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • w przemyśle biotechnologicznym
 • w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolniczym (produkcja, dystrybucja, kontrola)
 • instytucjach opieki zdrowotnej
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt
 • w stacjach hodowli roślin
 • w oczyszczalniach ścieków i gruntów
 • w ośrodkach przetwarzania odpadów stałych
 • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi
 • w urzędach, których działalność związana jest z  biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych, racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Uzyskane na studiach II stopnia kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki. Jednocześnie studia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia  w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji w ww. zawodach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych
oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku,
a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty uczenia się będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 95 65

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl