kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ)
 • Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ)
 • Geoekologia (GEO)

Kiedy następuje wybór specjalności: przy wpisie na I rok studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Charakterystyka kierunku:

Międzyobszarowy (interdyscyplinarny) kierunek Ochrona środowiska w ramach studiów II stopnia obejmuje 4 semestry, zakończone egzaminem magisterskim. W trakcie ich realizacji student, pod kierunkiem promotora, uczy się samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu oceny stanu, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest ściśle powiązana z wybraną przez studenta specjalnością oraz zainteresowaniami naukowymi. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni specjalizacyjnej (1. rok) oraz magisterskiej (2. rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach oraz w terenie. Seminarium specjalizacyjne (1. rok) oraz magisterskie (2. rok) dostarczają niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego wsparcia teoretycznego. Seminarium specjalizacyjne oraz magisterskie wyposażają studenta w niezbędną wiedzę do realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań oraz dyskutowania i prezentowania uzyskanych wyników. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu modelowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zastosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych, które są wykorzystywane w planowaniu i realizacji projektu magisterskiego z przestrzeganiem zasad bioetyki i etyki środowiskowej.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są także liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz z wybraną specjalnością. Studentom szczególnie uzdolnionym umożliwia się studia według indywidualnego toku kształcenia.

Dzięki realizacji programu w systemie punktowym ECTS, możliwe jest uczestnictwo studentów kierunku Ochrona środowiska w wymianie międzynarodowej i studiach w UE.

Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz umiejętności stosowania w praktyce metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń do monitorowania środowiska i obowiązujących wymogów prawnych. Potrafi zastosować wiedzę w zarządzaniu zasobami przyrody dla potrzeb ochrony środowiska, ochrony przyrody, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów nieużytkowanych.

Specjalność: Geoekologia (GEO).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie geoekologicznych uwarunkowań ochrony środowiska oraz umiejętności zastosowania metod terenowych i laboratoryjnych, obsługi urządzeń niezbędnych do gromadzenia i opracowywania danych o środowisku a także problemach społecznych, towarzyszących realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Specjalność: Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ).

Absolwent posiada aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania fizycznych i chemicznych metod laboratoryjnych oraz obsługi urządzeń niezbędnych do analizy zagrożeń ze strony materiałów (odpady) i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, powstałych na skutek działalności człowieka.

Perspektywy zawodowe:

Uzyskane kwalifikacje na etapie studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i projektowych, urzędach, organizacjach pozarządowych, instytucjach naukowych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Ochrona środowiska po ukończeniu studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • oceny oddziaływania na środowisko;
 • planowania przestrzennego;
 • analizy i diagnozowania procesów i zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska;
 • gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej rolniczej jak i prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska;
 • projektowania i podejmowania racjonalnych działań służących ochronie środowiska naturalnego z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska;
 • łączenia zdobytej wiedzy przyrodniczej z elementami innych dyscyplin;
 • gromadzenia, przetwarzania, pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz pracy zespołowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi ochrony środowiska na podejmowanie pracy między innymi w:

 • organach kontrolnych ochrony środowiska i urzędach oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:
 • produkcją przemysłową oddziałującą na środowisko;
 • dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej, w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
 • racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody wyspecjalizowanych działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej;
 • działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym;
 • urzędach, jednostkach samorządowych, laboratoriach, przedsiębiorstwach przemysłowych, gospodarstwach rolnych i leśnych oraz firmach farmaceutycznych i przedsiębiorstwach związanych z: produkcją i kontrolą środków leczniczych, spożywczych i innych, wymagających pracy laboratoryjnej;
 • uczelniach, instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach związanych racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody;
 • instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach związanych z działaniami na rzecz eko-rozwoju i rozwoju zrównoważonego w aspekcie środowiskowym

Studia II stopnia przygotowują także absolwentów do podjęcia studiów III stopnia w obszarze pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Specjalność Monitoring i zarządzanie środowiskiem (MZŚ): zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska przedsiębiorstw, placówkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracji państwowej różnego szczebla, organizacjach pozarządowych, placówkach zajmujących się ochroną przyrody.

Specjalność Geoekologia (GEO): zatrudnienie w przemyśle, firmach eksploatujących zasoby naturalne oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.

Specjalność Fizykochemiczne metody w ochronie środowiska (FIZ): zatrudnienie w instytucjach ze specjalistyczną aparaturę badawczą, placówkach badawczo-rozwojowych i przemyśle.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:  Na kierunku „Ochrona środowiska” realizowana jest stała współpraca z pracodawcami, reprezentującymi profil związany z szeroko pojętą ochroną środowiska, jednostkami administracji państwowej różnego szczebla, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpraca realizowana jest m.in. poprzez wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym.

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty uczenia się będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 95 65

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl
elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl
elzbieta.soczawa@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl