kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty: język hiszpański, język francuski, język niemiecki

CHARAKTERYSTYKA kierunku:

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński lub koreański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu  przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Utworzenie specjalności dyktowane jest trzema czynnikami wynikającymi z przemian zachodzących w Polsce drugiej dekady XXI wieku.

Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z napływem międzynarodowych firm, które – jak IBM, Cap Gemini, czy inne mniejsze lub większe korporacje inwestują w Polsce i podejmują próby umocowania własnej pozycji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Dla ułatwienia tego typu procesów niezbędni są specjaliści, którzy w sposób w pełni profesjonalny wspierać będą wyższą kadrę biznesową, polityków różnych szczebli samorządu oraz przedstawicieli administracji państwowej różnych poziomów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających jednocześnie znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego, podstaw kultury partnera, kontekstów polityczno-ekonomicznych negocjacji, jak i płynnej znajomości języka angielskiego: lingua franca współczesnego biznesu i polityki. Specjaliści tacy, dzięki odpowiednio sprofilowanej wiedzy – byliby zdolni budować relacje polityczne i biznesowe od nawiązania wstępnego kontaktu poprzez przygotowanie i prowadzenie rozmów o charakterze biznesowym i politycznym aż do przygotowania i prowadzenia projektów dwu- lub wielostronnych dla potrzeb wszystkich instytucji zaangażowanych relacje międzynarodowe.

Z drugiej strony – obserwujemy już w Polsce zmiany o charakterze demograficznym związane z imigracją. Po pierwsze, spadający wskaźnik urodzeń zapowiada nadejście poważnego niżu demograficznego, który – jak w krajach Europy Zachodniej dziś – w najbliższych dekadach skutkować będzie zmianą stosunków liczbowych pomiędzy obywatelami generującymi PKB i tymi, którzy korzystają ze świadczeń. Niezbędne więc będzie stworzenie programów imigracyjnych, a co za tym idzie także konieczność przygotowania kadr, które zdolne byłyby wspierać administrację i samorządy w obszarze komunikacji z przedstawicielami różnych grup etnicznych, rasowych i religijnych, którzy już dziś osiedlają się – lub nieodległej przyszłości będą się osiedlać – w Polsce. Specjaliści, których wiedza obejmie doświadczenia krajów wieloetnicznych i różnych modeli wielokulturowości, szczególnie takich jak USA i Kanada, czy niegdysiejsze mocarstwa kolonialne w Europie kontynentalnej – wyposażeni będą w umiejętność poszukiwania, znajdowania i eksponowania miejsc wspólnych w nierównoległych często systemach wartości. Będą w stanie nie tylko zapobiec potencjalnym konfliktom o podłożu etnicznym, ale także wspierać działania przygotowawcze: szkolić urzędników, nauczycieli, czy policjantów, bądź budować programy edukacyjne różnego typu. Takie programy miałyby na celu zapewnienie imigrantom nietraumatycznej adaptacji w nowym środowisku, a lokalnym społecznościom, pracodawcom i administracji mogłyby ułatwić zrozumienie uwarunkowań i potrzeb osób do Polski przybywających i zapewnienie sobie bezkonfliktowego porozumienia z reprezentantami innych kultur, które wplatać się będą w tkankę kultury polskiej. Po drugie – niespokojny układ polityczny w Europie Wschodniej sprzyja migracji o charakterze uchodźctwa, na które to zjawisko polska administracja – zarówno centralna jak i regionalna – musi być przygotowana merytorycznie i kadrowo.

Po trzecie, proponowana specjalność miałaby zapewniać tworzenie kadr dla polskich placówek dyplomatycznych i lokalnych administracji w krajach, gdzie polska emigracja stanowi dziś poważny odsetek ludności – a szczególnie w miejscach, gdzie powstają polskie dzielnice. Specjaliści kształceni w ramach proponowanej specjalności mogliby służyć jako mediatorzy, konsultanci, czy organizatorzy stosunków międzykulturowych we współpracy z lokalnymi władzami i służbami oraz polską służbą dyplomatyczną, a także jako twórcy różnych form dyplomacji publicznej, niwelujący potencjalne ogniska nieporozumień i konfliktów oraz budujący atmosferę wzajemnego zrozumienia, a przez to ułatwiający dostosowanie się emigrantów do norm współżycia społecznego i pracy w kraju docelowym.

Dla przyczyn podanych powyżej, proponowana specjalność wydaje się ze wszech miar cenna: jak najszybsze jej powołanie powinno się stać priorytetem Uniwersytetu Śląskiego, który we współpracy z samorządami, administracją i otoczeniem biznesowym może skutecznie wspomóc wielostronny rozwój regionu, ale także – z czasem – rozszerzyć ofertę dydaktyczną tak, aby specjalność umiędzynarodowić, otwierając ją dla studentów innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów angielskiego obszaru językowego, do których Polacy migrują najczęściej.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności Amerykanistyka dla Stosunków Międzykulturowych i Dyplomacji jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • pracownika placówek dyplomatycznych RP
 • pracownika personelu pomocniczego w placówkach dyplomatycznych innych krajów w Polsce
 • pracownika działu współpracy z zagranicą w korporacjach międzynarodowych
 • pracownika działu współpracy międzynarodowej w jednostkach samorządowych i rządowych (Urzędy miejskie, wojewódzkie, marszałkowskie, powiatowe, gminne, etc.)
 • pracownika jednostek lub instytucji odpowiedzialnych za sprawowanie opieki i komunikację z imigrantami
 • pracownika wszelkich organizacji i instytucji, których działanie wymaga nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzynarodowych i/lub międzykulturowych

Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
 • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
 • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
 • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
 • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
 • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
 • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5).

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. specjalność powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.

Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.angielska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl