kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowana specjalność : projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)

Oferowane lektoraty z języka obcego: język niemiecki, język francuski, język hiszpański

CHARAKTERYSTYKA kierunku

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński lub koreański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu  przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę, gramatykę, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną, tłumaczenia oraz moduły z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka  specjalności:

Celem tej specjalności, skierowanej głównie do absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności „Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)”, a także do absolwentów innych studiów pierwszego stopnia posiadających odpowiednie kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu projektowania gier, jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej anglistów, których kompetencje zawodowe łączą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z wiedzą teoretyczną dotyczącą produkcji rozrywki interaktywnej oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu projektowania gier komputerowych i tradycyjnych i lokalizacji gier i oprogramowania. Absolwent jest gruntownie przygotowany do podjęcia pracy w firmach branży rozrywki interaktywnej na stanowisku projektanta poziomów, projektanta rozgrywki, tłumacza zajmującego się lokalizacją gier i oprogramowania, a także w mediach zajmujących się tematyką gier i rozrywki interaktywnej.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Kompetencje zawodowe dla specjalności:

Absolwent studiów II. stopnia programu posiada wykształcenie humanistyczne, ogólnofilologiczne oraz specjalistyczne. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespole twórczym, łączącym różnorodne kompetencje szczegółowe, zna gruntownie zasady pracy nad projektem gry komputerowej, rozumie możliwości, wyzwania oraz ograniczenia techniczne projektu gry oraz zna mechanizmy funkcjonowania branży gier komputerowych. Absolwent posiada wzajemnie uzupełniające się kompetencje, wpisane w cztery filary kompetencji zawodowych:

 1. Kompetencje językowe
  – biegła znajomość języka angielskiego
  – umiejętność twórczego posługiwania się językiem angielskim (zintensyfikowane kursy creative writing)
  – zdolność tłumaczenia tekstów użytkowych, technicznych i artystycznych
  – umiejętność tłumaczenia wspomaganego komputerowo oraz lokalizacji oprogramowania i gier
  – znajomość drugiego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym
 2. Kompetencje humanistyczne
  – szeroka wiedza filologiczna
  – znajomość zagadnień teorii kultury (w tym: popularnej, materialnej, nowych mediów, jak i game studies)
  – znajomość teorii literatury i narracji (ze szczególnym uwzględnieniem nowych form narracji)
  – dogłębna znajomość zagadnień krytycznych
  – umiejętności świadomych manipulacji zastanym materiałem kulturowym
  – zdolność dokonywania świadomych wyborów oraz samodzielnych poszukiwań twórczych
 3. Kompetencje twórcze
  – zaawansowane praktyczne umiejętności pracy nad scenariuszami gier
  – podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie reżyserii, scenografii i projektowania oświetlenia
  – umiejętności tworzenia i zarządzania Game Design Document
 4. Kompetencje techniczne
  – zaawansowana znajomość narzędzi deweloperskich branży GD
  – umiejętność pracy w środowiskach graficznych wykorzystywanych w procesie tworzenia gier komputerowych
  – znajomość zasad działania oprogramowania graficznego 2D i 3D
  – zdolność tworzenia obiektów graficznych 2D i 3D
  – umiejętność przeprowadzania operacje na obiektach graficznych wewnątrz silnika gry
  – zdolność sprawnej komunikacji z członkami zespołu twórczego praz rozumienie ich poszczególnych kompetencji
  – znajomość i zdolność wykorzystania technik pracy zespołowej
  – umiejętność tworzenia spójnych i kompletnych projektów gry wraz z jej pełną dokumentacją oraz lokalizacją w wybranych językach

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalista, który dysponuje odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz licznymi dodatkowymi kwalifikacjami. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych;
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
  • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
  • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
  • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
  • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
  • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
  • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
  • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5)

oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

Dla kandydatów cudzoziemców

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym). 

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają, poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac komercyjnych, kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ÷ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej. 

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.angielska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl