kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • biofizyka molekularna
  • bioelektronika
  • optyka okularowa z elementami optometrii

Kiedy następuje wybór specjalności: po drugim semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku biofizyka trwają 6 semestrów, kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej, w tym optyki oraz medycyny, chemii oraz z biologii. Wykłady połączone z laboratoriami umożliwiającymi prowadzenie eksperymentów, a tym samym połączenie wiedzy i praktyki, co znacząco ułatwia zrozumienie związków między teorią i doświadczeniem, a także między poszczególnymi dziedzinami nauki. Studenci uzyskują wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych i chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach,  a także profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, chemii kwantowej, krystalochemii białek, biochemii umożliwiającą zrozumienie zjawisk na poziomie molekularnym. Szczególna uwaga jest położona na procesy biofizyczne zachodzące w komórkach. W przypadku specjalności optyka okularowa z elementami optometrii nacisk nałożony jest na optykę falową i geometryczną, optykę fizjologiczną, optykę okularową oraz podstawy optometrii, czyli refrakcję czy widzenie obuoczne. 

Specjalność: biofizyka molekularna 

W ramach specjalności biofizyka molekularna studenci zapoznają się m.in.: z eksperymentalnymi metodami badania biocząsteczek i ich układów (techniki mikroskopowe, spektroskopowe, chromatograficzne), metodami modelowania cząsteczek i badania ich parametrów molekularnych, a także modelowania procesów zachodzących w układach biologicznych. Część zajęć prowadzona będzie w w ramach projektu iCSE (nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE). 

Specjalność: bioelektronika 

Studenci specjalności bioelektronika zapoznają się z różnego typu biosensorami wykorzystywaniem w medycynie, w diagnostyce i terapii, a także w technice i biotechnologii, np. do wykrywania i markerowania produktów. Uzyskają podstawową wiedzę o matematycznych modelach biosensorów i sieciach neuronowych i ich zastosowaniach. Poznają również zasady działania, budowę i możliwości wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej stosowanej w biofizyce i medycynie.

Absolwent specjalności jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności.

Specjalność: optyka okularowa z elementami optometrii

W ramach specjalności optyka okularowa z elementami optometrii szczególny nacisk nałożony jest zdobycie wiedzy z zakresu na optyki falowej i geometrycznej, optyki okularowej i środowiska wzrokowego. Studenci uzyskają również wiedzę i nabędą umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pomocy optycznych. Zapoznają się z anatomią narządu wzroku, podstawami biologii i biochemii układu wzrokowego, a zdobywają również wiedzę z podstaw optometrii obejmującą: optykę fizjologiczna, badanie refrakcji, procedury optometryczne, widzenie obuoczne, pomoce wzrokowe czy aparaturę specjalistyczną.

W trakcie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, opanują umiejętność badania refrakcji z pomocą foroptera i dedykowanych testów. Studenci będą również posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, pracownia widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, a tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a także w dziedzinach gospodarki związanych z bioelektroniką i biotechnologią.  Ponadto absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych oraz w firmach produkujących i oferujących do sprzedaży soczewki okularowe, oprawy czy soczewki kontaktowe.

Absolwent specjalności optyka okularowa z elementami optometrii jest przygotowany do wykonywania zawodu optyka okularowego, a przede wszystkim do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu optometrii. Może przystąpić do rekrutacji specjalność optometria prowadzoną na II stopniu kierunku biofizyka, której ukończenie daje możliwość samodzielnego wykonywania zawodu optometrysy. 

Głównym celem studiów jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do kontynuowania studiów na II  stopniu kształcenia, szczególnie w zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także umożliwienie im nabycia umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (15 minut jazdy autobusem z centrum Katowic), wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczną, pracownie komputerowe.

Dodatkowo zajęcia z optyki okularowej z elementami optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych (optyki geometrycznej, fizycznej, badania wzroku, widzenia obuocznego i VT, pomocy wzrokowych dla słabowidzących, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych).

Możliwość odbycia staży w szpitalach i instytucjach naukowych o profilu biofizycznym, optometrycznym, optyki okularowej czy okulistyki. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Studia mają charakter międzyobszarowy.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę brana będzie suma punktów procentowych z wymienianych niżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym:

Tabela 1.

Matematyka
(M)


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Fizyka i astronomia
(F)

Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Informatyka
(I)


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Biologia
(B)


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Chemia
(C)


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Geografia
(G)


Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

Język obcy nowożytny
(N)

Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

  • p. podst. — poziom podstawowy
  • p. rozsz. — poziom rozszerzony

Sposób obliczania punktów:

W = M + F + I + B + C + G + N

Gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik z przedmiotu matematyka;

F — wynik z przedmiotu fizyka i astronomia;

I — wynik z przedmiotu informatyka;

B — wynik z przedmiotu biologia;

C — wynik z przedmiotu chemia;

G — wynik z przedmiotu geografia;

N — wynik z przedmiotu język obcy nowożytny.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.
 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki lub fizyki i astronomii (F), matematyki (M), chemii (C), biologii (B), geografii (G) oraz języka obcego nowożytnego (N) uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów w następujący sposób:

Tabela 2.

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 6

100 punktów

ocena 5

100 punktów

ocena 5

80 punktów

ocena 4

70 punktów

ocena 4

75 punktów

ocena 3

30 punktów

ocena 3

50 punktów

ocena 2

30 punktów

 

Sposób obliczania punktów:

W = M + F + B + C + G + N

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.
 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 1
Konkurs Międzynarodowy "Kangur Matematyczny" w klasie Student laureat 1
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl