kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz z biologii. Obok przedmiotów obowiązkowych typowych dla kierunku istnieje  możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych. W bogatej ofercie zajęć obieralnych znajduje się m.in.: Chemia leków, Chemia organiczna i bioorganiczna, Chemia nieorganiczna i strukturalna, Chemia fizyczna i elektrochemia, Analityka chemiczna; Chemia polimerów i materiałów ceramicznych, Chemia materiałów luminescencyjnych oraz Chemia obliczeniowa.

W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, takich jak np. chromatografia czy spektroskopia. Studenci mogą realizować swoje zainteresowania uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz biorąc aktywny udział w pacach koła naukowego. Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej. Studenci uzyskują odpowiednie kompetencje, niezbędne na rynku pracy również dzięki dodatkowym zajęciom, prowadzonym w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowym i międzynarodowym programom wymiany studentów MOST i Erasmus+.

W ramach prowadzonych zajęć analizowane są także kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy o wysokich kwalifikacjach metodycznych i dydaktycznych, jak również  o uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia świadczy uzyskana akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Absolwent kierunku chemia będzie posiadał:

 • wiedzę teoretyczną z chemii opartą na praktycznych umiejętnościach,
 • praktyczne umiejętności rozwijane w trakcie zajęć konwersatoryjnych i laboratoryjnych z chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, analitycznej, chemii fizycznej, instrumentalnej i innych, w stopniu umożliwiającym wykonywanie codziennych zadań i rutynowych analiz w laboratoriach chemicznych,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki wiedzy i zajęciom praktycznym oferowanym na zajęciach obieralnych z różnych dziedzin chemii,
 • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, a także zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • świadomość roli samokształcenia i kształcenia ustawicznego, indywidualnego rozwijania zainteresowań,
 • umiejętność rzetelnego przedstawienia wyników badań, a także ich krytycznej oceny,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzupełnioną o słownictwo specjalistyczne związane z danym kierunkiem,
 • posiadać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku chemia dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć są poszukiwanymi pracownikami w:

 • laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości z jednego, z przedmiotów maturalnych: chemii, biologii, matematyki lub fizyki.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe z wybranego egzaminu maturalnego będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe z przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości przeliczane będą na punkty rankingowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

200 punktów

ocena 6

200 punktów

ocena 4

140 punktów

ocena 5

170 punktów

ocena 3

60 punktów

ocena 4

140 punktów

 

 

ocena 3

100 punktów

 

 

ocena 2

60 punktów

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości, to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne ocen z egzaminu dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 10
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl