kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • zielona chemia i czyste technologie
 • technologia nieorganiczna i organiczna

Kiedy następuje wybór specjalności:  po 2 roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kształcenie jest prowadzone na dwóch specjalnościach: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna.

Specjalność zielona chemia i czyste technologie łączy ze sobą wymagania szeroko pojętej ochrony środowiska z koniecznością unowocześniania przemysłu chemicznego oraz zaspokajaniem potrzeb społeczno-ekonomicznych człowieka. Studenci zapoznają się z systemami ochrony środowiska, budową i eksploatacją składowisk odpadów, ratownictwem chemicznym, utylizacją i recyklingiem odpadów, a także z syntezą i wykorzystaniem materiałów chemicznych zmniejszających zagrożenie dla środowiska.

Specjalność technologia nieorganiczna i organiczna daje możliwość wykształcenia inżynierów specjalizujących się w nowoczesnych technologiach i nanotechnologiach chemicznych oraz technologiach wytwarzania kryształów i materiałów specjalnego przeznaczenia (m.in. dla optoelektroniki i medycyny). Studenci zapoznają się z transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym i zarządzaniem jakością produkcji.

Unikatowość kierunku technologia chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez:

 • różnego rodzaju formy dydaktyczne (w tym m.in.: zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów),
 • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel),
 • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów specjalizacyjnych, itp.),
 • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
 • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą,
 • rozwój i sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera oraz zapoznanie go ze środowiskiem przyszłych pracodawców w ramach obowiązkowych, sześciotygodniowych praktyk zawodowych.

W szczególności, absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii i technologii chemicznej,
 • posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • umiał przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • potrafił pracować samodzielnie i w zespole wykorzystując przy tym w praktyce zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • zaznajomiony z podstawowymi zasadami organizacji pracy w zespołach i firmach,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach II stopnia.

Kierunek technologia chemiczna posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich kierunku technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz w innych pokrewnych branżach na stanowiskach związanych z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych oraz organizacją i planowaniem produkcji. Po uzupełnieniu kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego. Absolwent może także znaleźć zatrudnienie np. w różnych agencjach rządowych i instytucjach (krajowych i europejskich), które działają na rzecz ochrony praw konsumenta oraz poszanowania środowiska naturalnego (np. instytucjach nadzorujących wprowadzanie czystych technologii, odpowiedzialnych za kontrolę i nadawanie certyfikatów jakości).

Kryteria kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości z jednego, z przedmiotów maturalnych: chemii, biologii, matematyki lub fizyki.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe z wybranego egzaminu maturalnego będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe z przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości przeliczane będą na punkty rankingowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

200 punktów

ocena 6

200 punktów

ocena 4

140 punktów

ocena 5

170 punktów

ocena 3

60 punktów

ocena 4

140 punktów

 

 

ocena 3

100 punktów

 

 

ocena 2

60 punktów

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości, to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne ocen z egzaminu dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 3
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl