kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) - prowadzona w języku polskim i angielskim

Kiedy następuje wybór specjalności: na etapie rekrutacji

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka specjalność Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie  prowadzone od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Le Mans (Francja) trwają 4 semestry. Cieszą się sporą popularnością zarówno wśród studentów francuskich jak i polskich. Studia polsko-francuskie realizowane są na podstawie Umowy o Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w oparciu o wspólnie uzgodniony pomiędzy uczelniami partnerskimi program studiów zakończony podwójnym dyplomem: Magister Fizyki i Nanomateriałów (PNANO) - Uniwersytet w Le Mans  oraz Magister Fizyki, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie - Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra dwóch partnerskich uczelni, która  prowadzi badania naukowe są na światowym poziomie nad otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości fizycznych układów niskowymiarowych m.in. nanocząstek i nanokompozytów magnetycznych, cienkich warstw, nanomateriałów węglowych oraz innych obiektów o rozmiarach nano. Studenci studiów magisterskich są intensywnie włączani w prowadzone prace eksperymentalne oraz symulacje numeryczne obiektów niskowymiarowych a wyniki ich prac są często publikowane jako efekt współpracy międzynarodowej Instytutu Fizyki UŚ z Uniwerstetem w Le Mans.

Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu jest realizacja w semestrze IV modułu Praktyka (Internship) na uczelni partnerskiej w języku angielskim. W trakcie pobytu we Francji student prowadzi badania naukowe w ramach pracy magisterskiej w zakresie wybranego tematu z nanofizki pod kierunkiem opiekuna naukowego z Francji (Uniwersytet Le Mans) i Polski (Uniwersytet Śląski).

Dodatkowo w semestrze II studenci mają możliwość zaliczenia modułu Pracownia fizyczna  (Lab internship) w języku angielskim na Uniwersytecie w Le Mans. W trakcie zajęć studenci poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach.

Praca magisterska przygotowywana jest przez studentów w języku angielskim. Podobnie jej obrona i egzamin magisterski przeprowadzane w tym samym języku przez wspólną komisję polsko-francuską.

Wyjazdy zagraniczne studentów są realizowane dzięki finansowemu wsparciu m.in. Ambasady Francji w Polsce oraz funduszy europejskich (program Erasmus +).

Absolwenci specjalności  Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie  mają możliwość kontynuacji badań naukowych na studiach doktoranckich we współpracy z uczelnią francuską, w tym także studiach w trybie co – tutelle. Dzięki realizacji podwójnego programu studiów absolwenci uzyskują nie tylko niezbędne umiejętności w dalszej karierze akademickiej, ale również są dobrze przygotowani do pracy w innowacyjnych firmach o profilu nanotechnologicznym.

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl