kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • theoretical physics

Kiedy następuje wybór specjalności: na etapie rekrutacji

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski  

Charakterystyka kierunku:

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Praca magisterska może być przygotowana z klasycznej tematyki związanej z teorią ciała stałego, teorią pola i cząstek elementarnych czy astrofizyką, ale także z nanofizyki czy informatyki kwantowej. Student uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych z zakresu różnych obszarów fizyki teoretycznej.

Podstawowy cel nauczania to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, więc polscy studenci dodatkowo uzyskają wiedzę na temat angielskiej terminologii fizycznej i nabywają praktyki w posługiwaniu się językiem angielskim. Aspekt czynnego korzystania z języka angielskiego będzie szczególnie wyraźny podczas ćwiczeń i seminariów. Praktycznym sprawdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście fizyki będzie przygotowanie i obrona w tym języku pracy magisterskiej.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielności i twórczego rozwiązywania problemów, co stanowi podstawę do podjęcia studiów doktoranckich z fizyki teoretycznej. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego będzie miał większą szansę na kontynuowanie studiów na zagranicznych uczelniach.

Teaching objectives Master's degree level studies Theoretical Physics in English take four semesters and the credit point system (ECTS)  is used in our programme. Students participate in classes, seminars and specialized lectures. The main aim of the specialization Theoretical Physics in English is to deliver a comprehensive knowledge about theoretical physics and to prepare the student to carry out further study or research in this field. The students will be able to prepare the master's thesis on classical subjects, like condensed matter theory, field theory, particle physics, astrophysics or in more contemporary areas like nanophysics and quantum information. The graduate will be prepared to creative solving of problems, what will constitute a base for further Ph.D. study in theoretical physics.

Perspektywy zawodowe: Absolwent kierunku studiów Fizyka specjalność Theoretical Physics zdobywa gruntowną wiedzę z fizyki teoretycznej, co czyni go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Opanowane zaawansowane metody matematyczne i komputerowe pozwalają na zatrudnienie w firmach sektora IT, a także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie. Absolwent będzie przygotowany do samodzielności i twórczego rozwiązywania problemów, co stanowi podstawę do pracy w instytutach naukowych, w przemyśle, w firmach informatycznych czy w szkolnictwie. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiądzie w trakcie studiów będzie mogła być wykorzystana w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia. Dodatkowym atutem absolwentów będzie też bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Graduate profile: Students of the specialization Theoretical Physics in English will graduate with the Master's degree in physics. They will have a broad and consistent knowledge of theoretical physics, proficiency in using highly sophisticated mathematical and computer methods, including numerical simulations. He will also have an enhanced ability to start a career in research institutes, in industry, in computer business. The physical knowledge and abilities acquired during the study will be useful in related areas, like biophysics, nanotechnology or material engineering. On the other hand, the mathematical methods and computer approaches could be used in IT sector or even in distant fields like banking, insurance, management or sociology.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Warunkiem przyjęcia na tę specjalność jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl