kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
 • teoretyczna
 • biomatematyka
 • matematyka przemysłowa

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru (w momencie zapisów na studia)

Oferowane lektoraty z języka obcego:  Brak (obowiązkowy wykład monograficzny w języku angielskim)

Charakterystyka kierunku:  

Studia matematyczne drugiego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne. W szczególności, absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych i testowania prawdziwości hipotez matematycznych;
 • potrafi przedstawiać zaawansowane treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać złożone modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
 • posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań;
 • jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkołach doktorskich.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności biomatematyka, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada także wiedzę w zakresie matematycznego modelowania procesów biologicznych. Dzięki temu dysponuje aparatem zaawansowanych metod matematycznych używanych we współczesnych naukach przyrodniczych i jest zdolny do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej z biologami, biotechnologami oraz biochemikami. Absolwent przygotowany jest do: stosowania matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie, modelowania i symulacji komputerowej zjawisk przyrodniczych, budowania modeli matematycznych w biochemii, mikrobiologii i biotechnologii oraz statystycznego przetwarzania danych.

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada szerokie przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Posiada umiejętność tworzenia, optymalizacji i badania złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne, umiejętność konstrukcji i implementacji oprogramowania, umiejętność obsługi pakietów wspomagania prac inżynierskich i statystycznego przetwarzania danych, wiedzę potrzebną do projektowania, obsługi i administrowania bazami danych. Dzięki pogłębionemu wykształceniu matematycznemu i szerokim umiejętnościom informatycznym jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują matematykę i informatykę oraz do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii takich, jak sterowanie i optymalizacja działalności ekonomicznej, przetwarzanie i statystyczne opracowywanie danych, matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, przygotowywanie prognoz i analiz działalności ekonomicznej, finansowej oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie metod matematycznych na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności te pozwalają na podjęcie pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, w handlu lub też w przemyśle.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa jest przygotowany do: konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych, przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania, optymalizacji procesów przemysłowych oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych.

Absolwent specjalności modelowanie matematyczne w trakcie studiów otrzymuje szerokie wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje pełnym aparatem zaawansowanych metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce, technice i jest przygotowany do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej z inżynierami, informatykami i biologami. Absolwent przygotowany jest do konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych, przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania, optymalizacji procesów przemysłowych oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk przyrodniczych i procesów technologicznych.

Absolwent specjalności nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki posiada gruntowną wiedzę matematyczną a także informatyczną niezbędną do nauczania matematyki i informatyki we wszystkich typach szkół. Będzie pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli absolwentowi dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania Specjalność ta adresowana jest do absolwentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia, która przygotowywała do nauczania dwóch przedmiotów: matematyki i informatyki.

Absolwenci specjalności teoretycznej posiadają szeroką wiedzę matematyczną dzięki indywidualnemu planowi i programowi studiów odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Są przygotowani, przede wszystkim, do podjęcia nauki w szkole doktorskiej i prowadzenia badań naukowych.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji :Specjalność „nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki” stanowi drugi, ostateczny etap w edukacji przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: matematyki i informatyki. Po ukończeniu tej specjalności absolwent może nauczać dwa przedmioty, matematyka oraz informatyka, we wszystkich typach szkół.

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o poniższe kryterium kwalifikacji.

Kryterium kwalifikacji:

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Sposób obliczenia punktów:

W = 4 x M + 2 x S + R

Gdzie:

W — wynik końcowy kandydata,

M, S, R — oznaczają ocenę na dyplomie ukończenia studiów: M - na kierunku matematyka, S - na innym kierunku z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub na kierunku z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, R - na pozostałych kierunkach.

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem W brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 22 76
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl