kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku geologia stosowana prowadzone są jako inżynierskie studia  siedmiosemestralne (kończące się nadaniem tytułu inżyniera) z możliwością kontynuacji nauki na trzyletnich magisterskich studiach uzupełniających. Studia te pozwalają na zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi oraz nauk ścisłych i technicznych. Umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w terenie absolwent uzyskuje w trakcie ćwiczeń terenowych.

Absolwent inżynierskich studiów geologicznych I stopnia:

  • ma niezbędną dla rozumienia nauk o Ziemi wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, zagospodarowania przestrzennego;
  • ma podstawową wiedzę w zakresie fundamentalnych nauk geologicznych: geologia dynamiczna, strukturalna, tektonika, sedymentologia, geologia czwartorzędu,  geomorfologia, mineralogia, petrologia, paleontologia, stratygrafia, hydrogeologia, geologia inżynierska, geofizyka, geologia złóż, geologia regionalna Polski i powiązań nauk geologicznych z innymi dyscyplinami naukowymi;
  • ma niezbędną wiedzę z zakresu pokrewnych nauk o Ziemi i innych nauk przyrodniczych: podstaw geografii, geodezji, topografii i kartografii, ochrony środowiska, geochemii i potrafi współdziałać z przedstawicielami tych nauk;
  • ma wiedzę pozwalającą na uzyskanie geologicznych kompetencji inżynierskich w zakresie: geologii środowiskowej, wiertnictwa i górnictwa, geologii górniczej, hydrogeologii inżynierskiej, gruntoznawstwa, modelowania procesów geologicznych, odnawialnych źródeł energii, mechaniki górotworu, składowania odpadów, poszukiwania i dokumentowania złóż i zasobów wód, kontroli jakości atmosfery, mineralogii technicznej;
  • ma podstawową wiedzę w zakresie zasad, teorii i metod obliczeniowych, instrumentalnych, geochemicznych i geofizycznych, pozwalającą mu na praktyczne rozwiązywanie problemów w geologii, zna podstawowe metody analiz i interpretacji różnych zjawisk w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla obranego kierunku studiów; ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i gospodarczą;
  • potrafi wyszukać, analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, wykonywać analizy ilościowe oraz proste badania doświadczalne i formułować na ich podstawie wnioski, uczyć się samodzielnie i rozwijać umiejętności badawcze, potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz powinien być przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów na poziomie magisterskim;
  • rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i uczenia się przez całe życie oraz społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy;
  • dzięki licznemu zestawowi przedmiotów wybieralnych może uzyskać unikalną wiedzę np. z zakresu: geo- i biomateriałów, geochronologii, palinologii, oceny własności kamieni jubilerskich, hydrologii dynamicznej.

Studia kończy inżynierskiej pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) oraz egzamin dyplomowy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent inżynierskich studiów geologicznych I stopnia jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, hydrotechnicznych, budowlanych i drogowych, a także związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska, laboratoriach środowiskowych, w górnictwie, a także w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych oraz administracji państwowej, samorządowej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Od kandydata na studia wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający pracę w terenie, wyobraźnia przestrzenna oraz ugruntowana wiedza z zakresu matematyki, fizyki i chemii.

Kryteria kwalifikacji

Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.

Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.

Tabela 1

przedmiot

Poziom podstawowy

mnożnik

Poziom rozszerzony mnożnik

geografia

biologia

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy nowożytny

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc. 

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.

Tabela 2

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 2
Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku" laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej laureat 4
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 2
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Geograficzna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl