kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 1. Geochemia i Mineralogia (GMI),
 2. Dynamika Litosfery i Kartografia Geologiczna (DKG),
 3. Hydrogeologia i Ochrona Środowiska Wodnego (HOW),
 4. Ochrona Litosfery i Zasobów Złóż (OLZ),
 5. Paleontologia i Stratygrafia (PST).

Kiedy następuje wybór specjalności: w momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski realizowany jest w ramach przedmiotów specjalistycznych

Strona internetowa wydziału: http://us.edu.pl/wydzial/wnp

Charakterystyka kierunku:

Studia magisterskie uzupełniające na kierunku Geologia odbywają się w zakresie pięciu wymienionych specjalności, przy czym wybór specjalności na studiach I stopnia nie determinuje tego wyboru na studiach II stopnia. Warunkiem przyjęcia absolwenta studiów I stopnia kierunku innego niż Geologia na studia geologiczne II stopnia jest posiadanie kompetencji zbliżonych do wymaganych na studiach pierwszego stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi przy możliwości uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w ciągu dwu lat. Studia realizowane są poprzez zajęcia laboratoryjne, wykłady oraz ćwiczenia terenowe. W ramach poszczególnych specjalności studenci nabywają specjalistyczną wiedzę umożliwiającą samodzielną pracę z zakresu:

 • rozwiązywania teoretycznych problemów i praktycznych zadań geologicznych, tektonicznych, hydrogeologicznych, złożowych, paleontologicznych, geochemicznych i mineralogiczno-petrograficznych,
 • geologii i ekonomiki złóż, ochrony obszarów górniczych, ochrony środowiska w tym środowiska wodnego, geologii inżynierskiej,
 • prognozowania i poszukiwań geologicznych, wykonywania opracowań z zakresu kartografii geologicznej i hydrogeologicznej,
 • odtwarzania i chronologii zdarzeń geologicznych na Ziemi, sposobów określenia wieku skał, badania kopalnej fauny i flory,
 • obróbki i wizualizacji danych geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wyników kartowania geologicznego, geologicznej interpretacji zdjęć satelitarnych i lotniczych, metod badań budowy geologicznej na obszarach węglonośnych,
 • poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania oraz ekonomiki i ochrony złóż surowców mineralnych, zastosowania metod geofizycznych w geologii i ochronie środowiska,
 • rozpoznawania, zagospodarowywania i ochrony zasobów wód podziemnych oraz ochrony hydrosfery przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku geologia znajdują zatrudnienie w:

 • ośrodki naukowo-badawcze działające na rynku polskim oraz zagranicznym,
 • laboratoria badawcze,
 • agendach administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się problematyką geologii, składowania odpadów i ochrony środowiska,
 • instytucjach prowadzących badania geologiczne i geofizyczne (wykorzystanie surowców oraz ochrona i kształtowanie środowiska),
 • przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze i dokumentacyjne,
 • działach geologicznych w kopalniach węgla kamiennego, rud metali i surowców skalnych,
 • firmach zagranicznych zajmujących się poszukiwaniem oraz dokumentowaniem złóż rud metali, surowców skalnych, gazu ziemnego, łupkowego oraz ropy naftowej w Polsce i za granicą.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent magisterskich studiów uzupełniających jest przygotowany do pracy w państwowej służbie geologicznej i hydrogeologicznej, w przedsiębiorstwach poszukiwania i wydobywania złóż kopalin, w instytucjach których zakres obejmuje ochronę środowiska, planowanie przestrzenne, gospodarkę wodną, a także w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów geologicznych II stopnia:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, z którymi geologia jest powiązana; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji procesów będących przedmiotem badań różnych dziedzin geologii; zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów geologicznych; ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie modelowania zjawisk przyrodniczych; ma ogólną wiedzę w zakresie aktualnych kierunków rozwoju nauk geologicznych (poszukiwania złóż, mineralogii, paleontologii, hydrogeologii); zna podstawowe zagrożenia występujące w środowisku przyrodniczym oraz zakładach przemysłowych zatrudniających geologów,
 • potrafi samodzielnie planować i wykonywać podstawowe badania dotyczące zagadnień poznawczych z zakresu geologii, posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań w obszarach interdyscyplinarnych geologii, geofizyki, ochrony środowiska. Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do zastosowań praktycznych; samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową,
 • potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Wyróżniający się absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich i pracy naukowej w zakresie różnych dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geologii lub dyscyplin pokrewnych i którzy legitymują się osiągniętymi efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku geologia – studia I stopnia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 77
32 368 94 00

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl