kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest pogłębienie u absolwentów wiedzy na temat procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym.
Absolwent II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe powinien także trafnie identyfikować wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, rozumieć ich specyfikę, a także właściwie dobierać środki przeciwdziałania im na różnych szczeblach. Absolwent studiów II stopnia BNiM posiada także wiedzę na temat podstawowych procesów i trendów w środowisku międzynarodowym, mających wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jego zbiorowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych, wojskowych, kulturowych, ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.
Zna terminologię oraz najnowsze trendy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, a także metodologię badań w tej dziedzinie i potrafi ją wykorzystać w praktyce. Ma wiedzę z zakresu orientalistyki, w tym języków orientalnych (arabski, chiński). Wreszcie, ma świadomość znaczenia informacji dla procesów i zjawisk dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Absolwent studiów II stopnia BNiM potrafi zbierać i przetwarzać informacje dotyczące zjawisk i procesów z zakresu bezpieczeństwa. Ma umiejętność interpretowania i wyjaśniania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz wojskowych, w kontekście ich znaczenia dla bezpieczeństwa. Zna specyfikę funkcjonowania służb mundurowych w Polsce i na świecie. Potrafi scharakteryzować ewolucję konfliktów zbrojnych na przestrzeni wieków, a także rozumie konsekwencje działań podejmowanych w środowisku międzynarodowym. Rozumie wpływ różnic kulturowych na powstawanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państw. Posiada także pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych oraz wygłaszania wystąpień ustnych w języku polskim i
obcym, w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
Absolwent studiów II stopnia BNiM posiada przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, szczególnie jeśli chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Jest przygotowany do partycypacji w tworzeniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej w tej dziedzinie, wykorzystuje swoją wiedzę w komunikowaniu z otoczeniem oraz potrafi współdziałać i pracować w grupach społecznych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi identyfikować i przeciwdziałać niekorzystnym procesom i tendencjom zagrażającym stabilności życia społecznego.
Plan studiów został opracowany w ten sposób, aby wykształcić u absolwentów powyższe umiejętności i kompetencje społeczne, jak również przekazać pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Moduły w ramach kierunku można odzielić na kilka grup. Po pierwsze, moduły poświęcone problematyce ogólnej, w tym kwestiom terminologicznym i teoretycznym z akresu nauk o bezpieczeństwie, zagadnieniom normatywnym, a także najważniejszym trendom i zjawiskom występującym w tej dziedzinie. Można tu wymienić m.in. Megatrendy rozwojowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Aparat represji wobec ościoła w Polsce i ZSRR (1945-1989/91), Zagrożenia asymetryczne, wykłady monograficzne, konwersatoria monograficzne. Po drugie, moduły poświęcone różnym wymiarom przedmiotowym bezpieczeństwa (polityczne, wojskowe, gospodarcze, ekologiczne,prawne), w tym m.in.: Rewolucje polityczne, Systemy polityczne państw Trzeciego Świata, Bezpieczeństwo ekologiczne, Konflikty zbrojne w ujęciu historycznym, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP, Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych, Podstawy kryminologii, Podstawy kryminalistyki, Wyścig zbrojeń w XX i XXI wieku, Prawo wykroczeń, Propaganda i manipulacja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Warto podkreślić, iż w ramach siatki przedmiotów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe bardzo duży nacisk położono na przygotowanie absolwentów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowego, którego znaczenie w ostatnich latach niepomiernie wzrosło. W związku z tym, uwzględniono przedmioty, które powinny uzupełnić wiedzę i wykształcić umiejętności analityczne i kompetencje społeczne studentów w tej dziedzinie.
Obok modułu Podstawy orientalistyki, szczególnie istotne są dwa moduły językowe: język arabski oraz język chiński. Ich znajomość ma obecnie fundamentalne znaczenie dla rozumienia procesów i zjawisk wpływających na stan bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Warto podkreślić, iż istnieje na rynku pracy bardzo duże zapotrzebowanie ze strony służb mundurowych na specjalistów posiadających zarówno wiedzę obejmującą podstawy orientalistyki, język arabski i chiński, oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Studia II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe są pierwszymi w Polsce, które łączą wszystkie aspekty w ramach jednego programu studiów. Po trzecie wreszcie, studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe przewidują szereg przedmiotów kładących nacisk na praktyczne aspekty związane z tą problematyką, w tym: Czynności operacyjno-rozpoznawcze, Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności, Techniki pozyskiwania informacji z otwartych źródeł, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce, Służba pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Rodzaje broni i uzbrojenia. Studia II stopnia Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w:

 • szeroko pojętych służbach mundurowych i specjalnych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Wojsko Polskie),
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego),
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym,
 • samorządzie lokalnym i regionalnym,
 • w partiach politycznych,
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • zespołach reagowania kryzysowego.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawową nomenklaturę używaną w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu się z otoczeniem;
 • potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.

W przypadku absolwentów kierunków z innych dziedzin nauki, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego ww. kierunku oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 000,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 709,50 zł
 • 709,50 zł
 • 731,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 358 18 14

https://us.edu.pl/wydzial/wns

aleksandra.galas@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl