kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Wybór na drugim semestrze (specjalność realizowana od trzeciego semestru) na podstawie deklaracji studenta.

UWAGA! Wydział zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, uregulowanej odrębnymi przepisami.

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język niemiecki, język rosyjski

Częstotliwość zjazdów: 2 razy w miesiącu, zajęcia w piątki od 16.00, soboty i niedziele od 8.00 do 19.30; obowiązkowe zajęcia terenowe w piątki (semestr 1 oraz 3)

Charakterystyka kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności (pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna). Studia – w zależności od wyboru specjalności - dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (MEN, np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS, np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (MS, np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny). Studenci przyswajają treści i umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki, dzięki czemu w przyszłości mogą prawować jako wychowawcy, diagności, opiekunowie i terapeuci w internatach, placówkach oraz zakładach prowadzących oddziaływania oświatowo-wychowawcze z różnymi grupami odbiorców (uczniowie, rezydenci, podopieczni placówek, skazani).    

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

 1. Specjalność ma na celu przygotowanie studentów m.in. do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczej i wychowawczej oraz korekcyjno-kompensacyjnej, prowadzenia działań specjalistycznych oraz profilaktycznych w tym udzielania wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzinie, opiekunom oraz nauczycielom, pracującym z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniom z takimi trudnościami. Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym oraz wyposażają w szeroką gamę możliwych do zastosowania oddziaływań zawodowych w grupie wychowawczej i klasie szkolnej oraz pracy indywidualnej.
 2. Studia przygotowują do zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej. Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:
 • opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej,
 • korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w placówkach oświatowych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

 1. Studenci w toku studiów zapoznają się z dorobkiem naukowym pedagogiki resocjalizacyjnej, jej obszarami (od diagnozy niedostosowania społecznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i innych instytucjach wczesnej interwencji, przez metodykę i realizowane programy resocjalizacyjne w środowisku otwartym i zamkniętym po pracę z rodziną), a także ze współczesnymi zjawiskami z zakresu patologii społecznej (samobójstwa, alkoholizm, itd.), w tym zwłaszcza przestępczości (nieletnich i dorosłych). Program kształcenia zawiera treści z prawa karnego wykonawczego oraz nieletnich. Ponadto studenci poznają formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i socjalnej udzielanej osobom zarówno na wczesnym etapie wykolejenia (prewencja przestępczości i demoralizacji), jak i na etapach późniejszych (resocjalizacja instytucjonalna oraz opieka następcza po wyjściu z placówki zamkniętej).  
 2. Studia są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przygotowują do pracy penitencjarnej (pracy z osadzonymi w zakładach karnych).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) tj.

 • w placówkach wsparcia rodziny np. świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, w pracy podwórkowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga oraz
 • w placówkach pieczy zastępczej na stanowisku pedagoga, wychowawcy
 • w pieczy rodzinnej, tj. rodziny zastępcze zawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz
 • pieczy instytucjonalnej: opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (domy dziecka), interwencyjnego, rodzinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną (terapia pedagogiczna), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty (MEN), takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w:

 • specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną oraz
 • specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach specjalistycznych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką: 

Studenci uzyskują przygotowanie do pracy:

 • w placówkach resortu sprawiedliwości (MS), takich jak zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich (na stanowisku nauczyciel-wychowawca), zakład karny, areszt śledczy (na stanowisku wychowawcy), zespół kuratorskiej służby sądowej (kuratorzy sądowi dla dorosłych lub rodzinni), ośrodek kuratorski, policyjna izba dziecka, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. A ponadto studenci specjalności uzyskują w toku studiów kompetencje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS), takich jak: świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, ochotniczy hufiec pracy, organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki pomocy społecznej w roli asystenta rodziny lub pracownika ulicy (streetworking, partyworking);
 • w placówkach resortu oświaty (MEN), takich jak: mło­dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (na stanowisku pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności. placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe)

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matura 2010 i później:

Język polski
 

poziom podstawowy

Język polski
 

poziom rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Jeden przedmiot

 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie, matematyka

Waga = 10% (a1)

Waga = 30% (a2)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)


Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a1, 2x JP+b x JO+c x InnyP

Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi

Matura 2009 i wcześniej:

Język polski
 

poziom podstawowy

Język polski
 

poziom rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Jeden przedmiot
 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; matematyka; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie

Waga = 10% (a1)

Waga = 30% (a2)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a1, 2x JP + b x JO + c x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a1, 2, b, c — wagi

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna liczby punktów (wprost przeliczanych z ocen, według poniżej sformułowanego przelicznika) ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 100,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 742,50 zł
 • 742,50 zł
 • 765,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 13
32 359 98 12

https://us.edu.pl/wydzial/wns

iwona.bocko@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl