kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane ścieżki specjalizacyjne :

 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

Kiedy następuje wybór ścieżki specjalizacyjnej: od 3 roku studiów uruchamiane są ścieżki cieszące się największym zainteresowaniem studentów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Karta kierunku dostępna na stronie :  https://informator.us.edu.pl/kierunki/06-NMPS12.2015/1

Charakterystyka kierunku:

Studia psychologiczne skierowane są do osób zainteresowanych ludzkimi zachowaniami, ich podłożem psychicznym, uwarunkowaniami biologicznymi oraz społecznymi, a także mechanizmami pozwalającymi je wyjaśnić. Studia oferują między innymi wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, neurobiologia, logika, psychiatria) oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (np. psychologia ekonomiczna, psychologia Internetu, psychologia muzyki, psychologia sportu).

Program kształcenia umożliwia studentowi zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

Opis ścieżek specjalizacyjnych:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych; wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy; wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia; dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z wyzwaniami i problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Psychologia sądowa odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego; dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów; wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Perspektywy zawodowe:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola,
 • szpitale,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • więzienia,
 • opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów,
 • policja,
 • wojsko,
 • pracownie testów psychotechnicznych,
 • domy dziecka,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • agencje reklamy i public relations,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • działalność coachingowa,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki badania opinii społecznej,
 • ośrodki badań marketingowych,
 • działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • firmy konsultingowe,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • własna działalność gospodarcza,
 • ośrodki badawcze i naukowe.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Wydział Nauk Społecznych
KIERUNEK PSYCHOLOGIA
ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
tel. 32 3599 736
e-mail: psychologia.wns@us.edu.pl
www.us.edu.pl/wydzial/wns

 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia wynosi: 31 punktów. 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Matura uzyskana począwszy od roku 2010:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Matematyka
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Jeden przedmiot
poziom podstawowy albo rozszerzony*,

wybrany spośród następujących przedmiotów:

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Waga = 30% (a)

Waga = 30% (b)

Waga = 20% (c)

Waga = 20% (d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata. 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x M+c x JO+d x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi.

Matura uzyskana do roku 2009 włącznie:

Język polski
 

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Dwa przedmioty
poziom podstawowy albo rozszerzony*

wybrane spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia, chemia, matematyka, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Waga = 30% (a)

Waga = 20% (b)

Waga każdego z nich = 25%(c/d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata. 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x JO+c x InnyP1+d x InnyP2
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP1; 2 — wyniki z innych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d — wagi.
 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych.

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna liczby punktów, przeliczanych z ocen według poniższego schematu:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 750,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 957,00 zł
 • 957,00 zł
 • 986,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 36

https://us.edu.pl/wydzial/wns

psychologia.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl