kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane ścieżki specjalizacyjne :

 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

Kiedy następuje wybór ścieżki specjalizacyjnej: od 3 roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/06-SMPS12.2015/1

Charakterystyka kierunku:

Studia psychologiczne skierowane są do osób zainteresowanych ludzkimi zachowaniami, ich podłożem psychicznym, uwarunkowaniami biologicznymi oraz społecznymi, a także mechanizmami pozwalającymi je wyjaśnić. Studia oferują między innymi wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, neurobiologia, logika, psychiatria) oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (np. psychologia ekonomiczna, psychologia Internetu, psychologia muzyki, psychologia sportu).

Program kształcenia umożliwia studentowi zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

Opis ścieżek specjalizacyjnych:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych; wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy; wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia; dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z wyzwaniami i problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Psychologia sądowa odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego; dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów; wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Perspektywy zawodowe:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola,
 • szpitale,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • więzienia,
 • opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów,
 • policja,
 • wojsko,
 • pracownie testów psychotechnicznych,
 • domy dziecka,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • agencje reklamy i public relations,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • działalność coachingowa,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki badania opinii społecznej,
 • ośrodki badań marketingowych,
 • działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • firmy konsultingowe,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • własna działalność gospodarcza,
 • ośrodki badawcze i naukowe.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Wydział Nauk Społecznych
KIERUNEK PSYCHOLOGIA
ul. M. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
tel. 32 3599 736
e-mail: psychologia.wns@us.edu.pl
www.us.edu.pl/wydzial/wns

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia wynosi: 31 punktów. 

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Matura uzyskana począwszy od roku 2010:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Matematyka
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom
podstawowy albo rozszerzony*

Jeden przedmiot
poziom podstawowy albo rozszerzony*,

wybrany spośród następujących przedmiotów:

biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Waga = 30% (a)

Waga = 30% (b)

Waga = 20% (c)

Waga = 20% (d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata. 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x M+c x JO+d x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
Inny P — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi.

Matura uzyskana do roku 2009 włącznie:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Dwa przedmioty
poziom podstawowy albo rozszerzony*

wybrane spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia, chemia, matematyka, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Waga = 30% (a)

Waga = 20% (b)

Waga każdego z nich = 25%(c/d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata. 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x JO+c x InnyP1+d x InnyP2
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP1; 2 — wyniki z innych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d — wagi.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych.

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna liczby punktów, przeliczanych z ocen według poniższego schematu:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Języka Angielskiego laureat
Olimpiada Biologiczna laureat
Olimpiada Chemiczna laureat
Olimpiada Filozoficzna laureat
Olimpiada Fizyczna laureat
Olimpiada Geograficzna laureat
Olimpiada Historyczna laureat
Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej laureat
Olimpiada Matematyczna laureat
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego laureat
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 36

https://us.edu.pl/wydzial/wns

psychologia.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl