kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja ogólna

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału http://www.wpia.us.edu.pl/student

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych : W weekendy (sobota, niedziela) raz na dwa tygodnie

Charakterystyka kierunku:

Podstawowy trzon programu stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego  materialnego i formalnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybrane w zagadnienia z pozostałych dziedzin prawa mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty. Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także ekonomii i informatyki. Uzupełnieniem programu są obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku Administracja posiada predyspozycje, aby być zatrudnionym na rozmaitych stanowiskach wykonawczych we wszystkich działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, także w jednostkach tzw. administracji świadczącej. Jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym. Posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami.  

Charakterystyka specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 Program studiów obejmuje zagadnienia wymagane podczas egzaminu uprawniającego do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia oraz detektywa. Dodatkowo, oferta kształcenia jest wzbogacona o możliwość odbycia w ramach letnich praktyk zawodowych - kursów specjalistycznych z zakresu sportów i specjalności obronnych, preferowanych podczas naboru do służb policyjnych (samoobrona, strzelectwo sportowe, pierwsza pomoc), a także umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych. Nowością zwiększającą szanse zatrudnienia w strukturach organów administracji publicznej jest oferta odbycia kursu języka migowego dla służb administracji publicznej.     

Przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające poszczególnym sektorom zarządzania bezpieczeństwem. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują zagadnienia:

 • Metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń;
 • Metodyki prowadzenia czynności kontrolnych,
 • Zarządzania infrastrukturą lokalną w sytuacji katastrof i zagrożeń o charakterze naturalnym;
 • Bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym),
 • Bezpieczeństwa ekologicznego,
 • Bezpieczeństwa sanitarnego.

Perspektywy zawodowe:

Specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne (PSR, PSŁ, SL, SPN, ITD) oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (OC, PSP, WBPiZK, WSzW).

Proponowana oferta edukacyjna pozwala także na uzyskanie dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (8 pkt!), Straży Granicznej, ABW, CBA z uwagi na zdobyte wykształcenie. Stworzenie zaś dodatkowej możliwości odbycia kursów specjalistycznych (ratownik medyczny, instruktor sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego) – zdobycia punktów z uwagi na posiadanie dodatkowych umiejętności (odpowiednio po 4 i 2 pkt. za każdą specjalność). Program studiów realizowany w ramach specjalności upoważnia do ubiegania się o skrócenie kursu szkolenia podstawowego policjantów oraz przystąpienie do egzaminu na licencje detektywa.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W przypadku skorzystania z dodatkowej (odpłatnej) oferty edukacyjnej kursów i szkoleń specjalistycznych, absolwent kończąc studia, oprócz uzyskania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu  zawodowego licencjata, otrzyma również legitymacje potwierdzające uprawnienia instruktorskie w następujących specjalnościach:

 • strzelectwo sportowe,
 • samoobrona,
 • survival,
 • point shooting tactical system

Dodatkowo podczas studiów oferujemy możliwość odbycia kursów i szkoleń przydatnych przy zatrudnieniu w służbach policyjnych oraz wyspecjalizowanych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w sektorach bezpieczeństwa:

 • I pomoc przedmedyczna BLS dla służb mundurowych,
 • warsztaty sabotażowe,
 • ochrona obiektów wielkopowierzchniowych,
 • strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym,
 • działania ochronne w strategii ochrony osób,
 • przetrwanie w sytuacji kryzysowej (zakładniczej),
 • metody i środki ochrony portów lotniczych.

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 300,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 808,50 zł
 • 808,50 zł
 • 833,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 67

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl
anna.peas@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl