kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych SOBOTA I NIEDZIELA CO DWA TYGODNIE LUB DO WYBORU PIĄTEK CO TYDZIEŃ

Strona internetowa wydziału: http://www.wpia.us.edu.pl/student

 

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów można wyróżnić dwa typy przedmiotów. Pierwszy stanowią przedmioty ogólne obrazujące społeczeństwo i jego ewolucję (tu zaliczyć trzeba historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię doktryn polityczno-prawnych, socjologię, ekonomię, naukę o polityce), a na tym tle jednostkę (temu celowi służą zajęcia z psychologii, etyki). Celem nauczania powyższych przedmiotów jest nauczenie studenta, że normy prawne stanowią regulatory życia społecznego i muszą odpowiadać potrzebom społeczeństwa jako całości, jednostek i podmiotów zbiorowych - na określonym etapie rozwoju społecznego.

Podstawowy trzon przedmiotów stanowią przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni, stosownie do osiągnięć nauki w tej materii i zgodnie z zasadą wykładni prounijnej (w takim zakresie, w jakim jest ona obowiązująca). Dzięki uwzględnieniu w programie studiów specyfiki norm przynależnych do poszczególnych dziedzin prawa absolwent kierunku jest przygotowany do posługiwania się różnorodnymi normami, należycie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. W toku studiów student uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego.

Absolwent dysponuje nie tylko znajomością norm prawnych, ale – dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu procesu dydaktycznego - cechuje go zaawansowana umiejętność ich odnoszenia do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadnienia określonego stanowiska, formułowania ocen tyczących jakości stanu prawnego. Proces kształcenia tak jest skonstruowany by nauczyć studenta samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy konstruowaniu stanowiska w konkretnej sprawie, a także prowadzić polemikę stosownie do wymogów wynikających z kontradyktoryjności procesu.

Absolwent kończy studia ze świadomością złożoności materii normatywnej. Taki rezultat uzyskiwany jest poprzez wprowadzenie w szerokim zakresie zajęć o charakterze autorskim, pokazujących indywidualne podejście do zagadnienia i rezultaty badań jeszcze nie ujętych w treści podręcznikowe. W całokształcie umiejętności istotnych dla dalszego rozwoju zawodowego znaczenie ma także znajomość języków obcych, toteż absolwent kończy studia uzyskując biegłość na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego języka, czemu towarzyszy znajomość terminów prawniczych w tym języku.

Poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne, które student zyskuje podczas studiów mają pozwolić absolwentowi (w zależności od wyboru ścieżki kariery zawodowej) zarówno na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich, jak i pozyskiwanie uprawnień w ramach aplikacji, a także rozpoczynanie samodzielnej pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych.   

Perspektywy zawodowe:

Studia prawnicze przygotowują studentów do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp. Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czy notarialnej. Absolwenci Wydziału znajdują także zatrudnienie w bankowości, izbach skarbowych, część z nich otwiera swoje własne kancelarie prawnicze. Ukończenie studiów prawniczych otwiera też drogę do kariery naukowej (studia doktoranckie).

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Prawnicze studia niestacjonarne układem przedmiotów oraz odbywanych egzaminów, niewiele różnią się od studiów odbywanych systemem stacjonarnym. Z uwagi na fakt , iż studia niestacjonarne dedykowane są dla osób pozostających w stosunku zatrudnienia nauka na tych studiach prowadzona jest w soboty i niedziele, a różnica  dotyczy przede wszystkim  wymiaru godzin dydaktycznych. Ponadto  dla studentów  studiów niestacjonarnych  umożliwiono prowadzenie zajęć z języka obcego w formie e-learningu.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Według przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości jednostek naukowych - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego znalazł się na I miejscu wśród wszystkich jednostek prowadzących badania w dziedzinie nauk prawnych za lata 2005 – 2009. WPiA UŚ od trzech lat znajduje się w pierwszej  trójce w Polsce w zakresie zdawalności absolwentów na aplikacje prawnicze. Przykładowo w 2012 roku zajął II miejsce w Polsce wśród wszystkich Wydziałów Prawa i Administracji, pod względem osób przyjętych na aplikację ogólną w stosunku do liczby kandydatów i liczby osób, które przystąpiły do I etapu konkursu. Studenci WPiA UŚ zdobywają najwyższe laury nie tylko w skali polskiej, ale i światowej. Przykładowo, w 2012 r. drużyna studentów WPiA UŚ zajęła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie arbitrażowym:Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC” pokonując m.in. drużyny z  USA, Niemiec, Rosji i Węgier oraz reprezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 500,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 874,50 zł
  • 874,50 zł
  • 901,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 16 98
32 359 20 69

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl