kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Strona internetowa wydziału: http://www.wpia.us.edu.pl/student

Oferowane specjalności:

  • administracja ogólna,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kiedy następuje wybór specjalności: przy składaniu dokumentów w dziekanacie

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego - części szczególnej, wykładni prawa administracyjnego, kontroli administracji. Zakłada się, że absolwent studiów administracyjnych studiów II stopnia wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Celem studiów administracyjnych II stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi. Mają to zapewnić przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy w administracji oraz socjologia organizacji, a także polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne. Zajęcia z zakresu prawa podatkowego, handlowego, konkurencji oraz prawa karnego skarbowego mają spowodować, że absolwent studiów administracyjnych II stopnia jest cenionym pracownikiem urzędów i instytucji finansowych, a także jest zdolny do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W toku studiów są prowadzone zajęcia z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (system polityczny państwa, prawo europejskie, prawo konstytucyjne państw UE na tle porównawczym), a także warsztaty z przygotowania projektów dla Unii Europejskiej i wykład z przedmiotu prawne uwarunkowania funkcjonowania funduszy strukturalnych. Dzięki nim absolwent jest w stanie swobodnie poruszać się po europejskiej przestrzeni prawnej. Jest więc gotów kierować projektami i podejmować odpowiednie decyzje w zakresie starania się o środki unijne oraz współpracować z podmiotami zagranicznymi. postępowanie nieprocesowe, arbitraż i mediacje, postępowanie w sprawach nieletnich, postępowanie w sprawach o wykroczenia i wiele innych.

Na kierunku wprowadzono także przedmioty z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego państw europejskich, doktryn politycznych i administracyjnych. Ponadto w toku studiów student może wybierać przedmioty dedykowane specjalistycznym zagadnieniom z zakresu szeroko pojmowanej administracji.

Administracja ogólna:

Absolwent studiów administracyjnych o specjalności Administracja ogólna posiada szczególne predyspozycje do podjęcia pracy w rozmaitych urzędach administracji rządowej (zarówno terenowych, jak i centralnych) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalizacyjne, jak: prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie sądowoadministracyjne, wykładnia prawa administracyjnego, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny w państwach europejskich, prawo miejscowe, zadania samorządów w zwalczaniu patologii społecznych, pozycja prawna radnych i funkcjonariuszy samorządowych, karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawne instrumenty polityki regionalnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Zasadniczym celem studiów II stopnia na specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie do pracy w organach kontroli legalności w strukturach administracji rządowej (Policja, Straż Graniczna, UKS, ABW, CBA) i samorządowej (straże gminne). Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego nabędzie także kwalifikacje i umiejętności wymagane do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia bądź detektywa. W konsekwencji nabędzie także uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej prywatyzacji zadań policyjnych (ochrona osób i mienia, detektywistyka).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia (licencjackich), studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 20 64

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

anna.kostur@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl