kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne, łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Oferta edukacyjna dostosowana została do potrzeb przedsiębiorców funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej i karnej przedsiębiorcy, z elementami niezbędnymi dla praktyki obrotu, takimi  jak: prawo podatkowe, prawo pracy oraz niezbędnych w środowisku gospodarczym kwestii ubezpieczeń czy umów bankowych. Ponadto oferta obejmuje zagadnienia zarządzania strategicznego i finansami przedsiębiorstwa, marketingu, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, logistyki. Oferta obejmuje także szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na poszerzenie zainteresowań naukowych studenta.

Program studiów zyskuje wysokie oceny w konsultacjach społecznych w środowisku przedsiębiorców,  z uwagi na różnorodność oferty dydaktycznej oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania strukturą przedsiębiorstwa zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorca,
 • stanowiska menadżerskie i kierownicze,
 • specjalista do spraw obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • inicjator podmiotów występujących w obrocie gospodarczym,
 • uczestnik zespołów projektowych i zadaniowych,
 • menadżer w strukturach organizacji pozarządowych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

 • interdyscyplinarne programy kształcenia, integrujące wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne,
 • doskonała kadra naukowa, realizująca krajowe i międzynarodowe projekty badawcze,
 • szeroka oferta wyjazdów w ramach programów mobilności studenckiej Erasmus+ i MOST,
 • liczne koła naukowe, umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań naukowych; studenci Wydziału są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,
 • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i certyfikatów, w tym z zakresu arbitrażu, inwestowania czy zarządzania biznesem.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 11 64
32 359 20 69

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

malgorzata.szaniewska@us.edu.pl
beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl