kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (NOWOŚĆ)
  • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – (NOWOŚĆ)

Kiedy następuje wybór specjalności: po I semestrze I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język francuski (dla początkujących)

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: zajęcia weekendowe (piątek, sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu

Charakterystyka kierunku:

Trzyletnie studia (studia 1 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagogika jako nauka o wymiarze teoretycznym i praktycznym zarówno w obszarze nauk społecznych i humanistycznych jest realizowana na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w zakresie działań dydaktycznych, naukowych, społecznych na rzecz środowiska lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Realizuje przyjęte i wytyczone przez Uniwersytet Śląski zadania rozwojowe. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Na studiach 1 stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich). Poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi, elementarną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. Założone efekty uczenia się na kierunku pedagogika zostały sformułowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 14 listopada 2018 roku. Podzielone są na trzy grupy obejmujące efekty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawierają zestawy efektów uczenia się przewidziane dla specjalności przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 1 stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie prowadzi się kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, które obejmuje następujące grupy zajęć: przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (program studiów

określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole podstawowej); pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; pełne przygotowanie dydaktyczne (podstawy dydaktyki i emisję głosu); przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu (dydaktykę przedmiotu nauczania i praktyki zawodowe). Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym, do stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju jednostek z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk społecznie zmarginalizowanych.

Studenci w ramach studiów 1 stopnia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia nabywają podstawowe kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym, osobami w trudnych życiowych sytuacjach, osobami wchodzącymi w konflikt z prawem. Studia przygotowują w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności rozumienia, diagnozowania i zastosowania adekwatnych metod pracy w odniesieniu do: dewiacji społecznych; procesu resocjalizacji; diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji; uwarunkowań prawno-społecznych procesu resocjalizacji; sytuacji edukacyjnej uczniów, nauczycieli, rodziców z perspektywy zjawisk niepożądanych w kontekście nieprawidłowej socjalizacji; zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; instytucji o charakterze zamkniętym takich jak zakłady karne, placówki o charakterze resocjalizacyjnym; probacji; interwencji kryzysowej; uzależnień i ich skutków. Ponadto przygotowują w zakresie umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych.

Studia 1 stopnia w ramach specjalności pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) wyposażają studenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się) i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także umożliwiają zdobycie kompetencji umożliwiających stworzenie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwent nabędzie również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami nieradzącymi sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, do pracy z rodzinami w kryzysie, do stawiania diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, rozpoznawania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, do zastosowania różnorodnych metod, technik, form pracy opiekuńczej i wychowawczej. Absolwent może być zatrudniony na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach; w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu; w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych,  instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży; w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty). Absolwent nabywa niezbędny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, na jego pierwszym etapie. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji i uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich na studiach drugiego stopnia.

Studia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także pedagoga resocjalizacyjnego, socjoterapeuty w placówkach i instytucjach poza oświatowych. Absolwent jest przygotowywany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, do podjęcia pracy jako nauczyciel, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.  Ponadto może on znaleźć zatrudnienie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,  ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog, w jednostkach penitencjarnych na stanowisku wychowawcy, jako kurator sądowy, a także w innych placówkach i instytucjach, które pełnią funkcję resocjalizacyjną.

Studia na specjalności pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego w celu prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w zakresie: planowania i przeprowadzania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i trudności w uczeniu się; projektowania terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspierających rozwój ucznia.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji :Kształcenie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania.

Kształcenie na specjalnościach: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) oraz pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku innym niż pedagogika specjalna na tej samej specjalności.

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określone w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 W przypadku, jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 100,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 742,50 zł
  • 742,50 zł
  • 765,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl