kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: zajęcia weekendowe (piątek, sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Podstawowe założenia autorskiego kierunku, a zarazem jego nowatorski charakter, został zakreślony w kilku założeniach:

 • pogłębiona (w odniesieniu do studiów I stopnia) wiedza na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • nabycie przez absolwenta studiów szerokiej wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
 • głównym ale nie jedynym obszarem terapeutycznym są umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
 • w zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
 • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

Ogólna charakterystyka specjalności: surdopedagogika z arteterapią (studia niestacjonarne)

Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu. Specjalność realizowana jest w formie studiów niestacjonarnych – zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (piątek, sobota, niedziela).

W ramach specjalności surdopedagogika z arteterapią studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową. Wskazane wyżej – w ogólnej charakterystyce kierunku – założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć, zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami / stanowiskami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobą z dysfunkcją słuchu. W ramach specjalności (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych w tym także  ogólnopedagogicznych, a także tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą dysfunkcji słuchu, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne);
 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością sensoryczną, ukierunkowaną na deficyty słuchowe;
 • specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia rehabilitacji, szczególnie w pracy z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z dysfunkcjami słuchu), resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Program studiów służy komplementarnemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarze opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Przygotowaniu pracowników, między innymi: placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych – szczególnie dedykowanych osobom z dysfunkcją słuchu, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcją słuchu), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z dysfunkcją słuchu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym, a w przypadku specjalności surdopedagogika i edukacja plastyczna zajęć plastycznych na etapie szkoły podstawowej.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Efekty uczenia się są zgodnie  z nowymi standardami wyznaczonymi Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku, zał. 3 (Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów wyższych.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów wyższych, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 100,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 742,50 zł
 • 742,50 zł
 • 765,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 13
33 854 61 12

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl