kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
  • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (NOWOŚĆ)
  • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – (NOWOŚĆ)

Kiedy następuje wybór specjalności: po I semestrze I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język francuski (dla początkujących)

Charakterystyka kierunku:

Trzyletnie studia (studia 1 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pedagogika jako nauka o wymiarze teoretycznym i praktycznym zarówno w obszarze nauk społecznych i humanistycznych jest realizowana na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w zakresie działań dydaktycznych, naukowych, społecznych na rzecz środowiska lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. Realizuje przyjęte i wytyczone przez Uniwersytet Śląski zadania rozwojowe. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Na studiach 1 stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich). Poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi, elementarną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. Założone efekty uczenia się na kierunku pedagogika zostały sformułowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 14 listopada 2018 roku. Podzielone są na trzy grupy obejmujące efekty odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawierają zestawy efektów uczenia się przewidziane dla specjalności przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 1 stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie prowadzi się kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, które obejmuje następujące grupy zajęć: przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (program studiów

określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole podstawowej); pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; pełne przygotowanie dydaktyczne (podstawy dydaktyki i emisję głosu); przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu (dydaktykę przedmiotu nauczania i praktyki zawodowe). Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym, do stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju jednostek z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk społecznie zmarginalizowanych.

Studenci w ramach studiów 1 stopnia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia nabywają podstawowe kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym, osobami w trudnych życiowych sytuacjach, osobami wchodzącymi w konflikt z prawem. Studia przygotowują w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności rozumienia, diagnozowania i zastosowania adekwatnych metod pracy w odniesieniu do: dewiacji społecznych; procesu resocjalizacji; diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji; uwarunkowań prawno-społecznych procesu resocjalizacji; sytuacji edukacyjnej uczniów, nauczycieli, rodziców z perspektywy zjawisk niepożądanych w kontekście nieprawidłowej socjalizacji; zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; instytucji o charakterze zamkniętym takich jak zakłady karne, placówki o charakterze resocjalizacyjnym; probacji; interwencji kryzysowej; uzależnień i ich skutków. Ponadto przygotowują w zakresie umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych.

Studia 1 stopnia w ramach specjalności pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) wyposażają studenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się) i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także umożliwiają zdobycie kompetencji umożliwiających stworzenie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwent nabędzie również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami nieradzącymi sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, do pracy z rodzinami w kryzysie, do stawiania diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, rozpoznawania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, do zastosowania różnorodnych metod, technik, form pracy opiekuńczej i wychowawczej. Absolwent może być zatrudniony na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach; w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu; w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych,  instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży; w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty). Absolwent nabywa niezbędny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, na jego pierwszym etapie. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji i uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich na studiach drugiego stopnia.

Studia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, a także pedagoga resocjalizacyjnego, socjoterapeuty w placówkach i instytucjach poza oświatowych. Absolwent jest przygotowywany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, do podjęcia pracy jako nauczyciel, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.  Ponadto może on znaleźć zatrudnienie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,  ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog, w jednostkach penitencjarnych na stanowisku wychowawcy, jako kurator sądowy, a także w innych placówkach i instytucjach, które pełnią funkcję resocjalizacyjną.

Studia na specjalności pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego w celu prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w zakresie: planowania i przeprowadzania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i trudności w uczeniu się; projektowania terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspierających rozwój ucznia.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji :Kształcenie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania.

Kształcenie na specjalnościach: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) oraz pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450). Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej wiąże się z ukończeniem studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku innym niż pedagogika specjalna na tej samej specjalności.

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy wynik.

Stara matura

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określone w kryteriach przyjęć na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 W przypadku, jeżeli na kierunku przewidziano egzaminy wstępne pod uwagę brane są wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu dojrzałości.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Filozoficzna laureat lub finalista
Olimpiada Historyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl