kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Podstawowe założenia autorskiego kierunku, a zarazem jego nowatorski charakter, został zakreślony w kilku założeniach:

 • pogłębiona (w odniesieniu do studiów I stopnia) wiedza na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • nabycie przez absolwenta studiów szerokiej wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie jej wykorzystywania w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
 • kompetencje absolwenta obejmują umiejętność wykorzystywania różnych technik arteterapeutycznych (m.in. w zakresie sztuk plastycznych, muzycznych, filmowych, literackich) nie tylko w wymiarze terapeutycznym, ale także animacyjnym, np. czasu wolnego osób niepełnosprawnych,
 • głównym ale nie jedynym obszarem terapeutycznym są umiejętności wykorzystywania sztuki w procesach terapeutycznych stanowią główny, ale nie jedyny obszar kompetencji terapeutycznych, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań terapeutycznych,
 • kompetencje absolwenta kierunku budowane są na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
 • w zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
 • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.

Ogólna charakterystyka specjalności: surdopedagogika i edukacja plastyczna (studia stacjonarne)

Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu.

W ramach studiów absolwenci nabywają także kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia edukacji plastycznej w szkole podstawowej.

Specjalność została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dzięki temu studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych, dodatkowych form poszerzających kompetencje i kwalifikacje w ramach warsztatów, seminariów i praktyk.

Podstawowe założenia specjalności, a zarazem jej nowatorski charakter, został określony w założeniach wyposażenia absolwenta w:

 • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością;
 • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
 • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym;
 • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania i uczenia się jako główny, ale nie jedyny obszar kompetencji z zakresu kształcenia, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań edukacyjnych.

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe:

 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
 • Praktyki specjalistyczne z edukacji plastycznej – realizowane pod okiem opiekuna, specjalisty z zakresu sztuki.

W zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Program studiów służy komplementarnemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarze opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Przygotowaniu pracowników, między innymi: placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych – szczególnie dedykowanych osobom z dysfunkcją słuchu, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcją słuchu), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z dysfunkcją słuchu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym, a w przypadku specjalności surdopedagogika i edukacja plastyczna zajęć plastycznych na etapie szkoły podstawowej.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W ramach studiów studenci realizują kurs języka migowego kończący się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu a także szkolenie z Metody Tomatisa również kończące się otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykorzystywania tej metody. Oprócz regularnych zajęć przewidziano również zajęcia terenowe (3 dniowy wyjazd w toku studiów) do placówki edukacyjno-wychowawczej przeznaczonej dla osób z dysfunkcją słuchu – w pełni finansowany przez Uniwersytet Śląski).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów wyższych.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów wyższych, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl