kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową

Kiedy następuje wybór specjalności: od I semestru I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Charakterystyka kierunku:

Dwuletnie studia (studia 2 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się magisterium. Kierunek studiów pedagogika mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Treści pedagogiki obejmują pogłębioną teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli i wartości w rozwoju człowieka. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Treści i badania na kierunku studiów pedagogika są realizowane integralnie w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 14.11.2018r. Na studiach 2 stopnia student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i w relacjach ze środowiskiem społecznym rozszerzone i pogłębione treści w zakresie modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. W zakresie efektów uczenia się w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Ma rozwinięte i poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych i skutków innowacyjnych realizacji w praktyce pedagogicznej.

Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie pogłębionych umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje poszerzone przygotowanie teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Na studiach 2 stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną studenci poszerzają swą wiedzę w zakresie organizacji opieki, pomocy, wsparcia społecznego, aktywizowania społeczności lokalnej, pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Podczas warsztatów i praktyk nabywają umiejętności w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, umiejętności interpersonalne i wychowawcze. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, działań o charakterze pedagogicznym, usprawniających rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych wychowanków oraz ukierunkowanych na niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych.

Studia 2 stopnia na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Zajęcia prowadzone są przez praktyków i trenerów na co dzień zajmujących się opieka i wychowaniem dzieci i młodzieży. Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych. Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z wychowankami w różnych okresach rozwojowych i w zróżnicowanych instytucjach: placówkach opieki i wychowania małego dziecka (żłobki, kluby malucha), placówkach wspierających rodzinę w środowisku lokalnym (domy pomocy społecznej, centra pomocy dziecku i rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej w charakterze asystenta rodziny, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych), placówkach wsparcia dziennego (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, streetworker), placówkach pieczy zastępczej (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, pogotowia opiekuńcze, rodzinne pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej, interwencyjne ośrodki preadopcyjne). Uzyskuje kwalifikacje pedagoga szkolnego oraz uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna dziennego.

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową jest przygotowany do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i karnych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych. Absolwent posiada wymagane kwalifikacje zawodowe do ubiegania się o stanowisko kuratora sądowego, stanowisko wychowawcy w jednostkach penitencjarnych, a także podjęcia pracy jako pracownik w ośrodkach interwencji kryzysowej, w punktach pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw i w charakterze pedagoga w centrach profilaktyki społecznej i wychowawcy i animatora w organizacjach pozarządowych, wspierających socjalizacje i organizujących wsparcie osobom pochodzącym ze środowisk zróżnicowanych kulturowo.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Adresaci studiów, to osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych. W razie nieposiadania pełnego przygotowania pedagogicznego przez kandydata, istnieje konieczność uzupełnienia tych kwalifikacji poprzez wyrównanie różnic programowych ustalonych indywidualnie. Uczestnikami studiów mogą być osoby z innym wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim)  z obszaru nauk społecznych wówczas, gdy uzupełnią różnice programowe ze studiów 1 stopnia  w celu nabycia uprawnień pedagogicznych.

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl