kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Oferowane specjalności:

 1. Geochemia i mineralogia środowiska (GIMŚ)
 2. Geologia poszukiwawcza (GP)
 3. Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych (GZSM)
 4. Hydrogeologia i geologia inżynierska (HIGI)
 5. Geofizka(GF)

Prowadzone są obecnie prace nad modyfikacją studiów II stopnia – planuje się likwidację specjalności i wprowadzenie indywidualnych ścieżek edukacyjnych.

Kiedy następuje wybór specjalności: w momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://us.edu.pl/wydzial/wnp

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Geochemia i mineralogia środowiska (GIMŚ)

W ramach specjalności studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu naturalnych materiałów (geomateriałów), ich występowania w przyrodzie i oddziaływania na środowisko naturalne. W toku studiów studenci zapoznają się również z genezą zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza oraz ich szczegółową geochemiczną, mineralogiczną i petrograficzną charakterystyką. Student posiądzie praktyczne umiejętności, między innymi z zakresu poboru materiału badawczego, przygotowania próbek do badań geochemicznych, mineralogicznych i petrograficznych, nauczy się samodzielnie wykonywać analizy instrumentalne (również dla potrzeb monitoringu środowiska) i przeprowadzić obserwacje z wykorzystaniem szeregu podstawowych urządzeń badawczych. Ponadto student zapozna się z toksycznymi substancjami naturalnymi i mechanizmami ich uwalniania do środowiska oraz zrozumie stwarzane przez nie zagrożenia, a także pozna sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Geologia poszukiwawcza (GP)

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geologii strukturalnej, tektoniki, sedymentologii i stratygrafii, pozwalających na kompleksowe poznanie formacji skalnych, ewolucji górotworów, czy basenów sedymentacyjnych, postrzeganych także jako przestrzeń formowania i występowania kopalin. Studenci poznają nowoczesne metody analiz struktur tektonicznych, badań zapisu osadowego, a także szczegółowe metody do stratygraficznego rozpoznania i korelacji skał w obrębie basenów sedymentacyjnych. Ponadto uczą się analiz rdzeni wiertniczych oraz podstaw geologii naftowej. W czasie studiów duży nacisk położony jest również na zagadnienia dokumentowania zjawisk geologicznych. Bardzo ważnym aspektem specjalności jest zastosowanie metod komputerowych w geologii z zakresu telegeoinformatyki, baz danych i wizualizacji danych w środowisku GIS. Studenci zapoznają się z cyfrową kartografią geologiczną, kartografią wgłębną oraz modelowaniem budowy geologicznej w 3D, a także z zagadnieniami dotyczącymi środowiskowego aspektu geologii, np. geotermii.

Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych (GZSM)

W ramach specjalności studenci kształcą się w zakresie geologii złożowej, górniczej i geofizyki, a także zapoznają się z aspektami środowiskowymi i zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem kopalin i gospodarką surowcami mineralnymi. W trakcie nauki zdobędą wiedzę dotyczącą geologii i dokumentowania złóż, sposobów pozyskiwania kopalin, aspektów środowiskowych, społecznych i prawnych w geologii złożowej i górniczej, gospodarki i ochrony zasobów kopalin, gospodarki odpadami przemysłowymi, geofizyki a także podstaw miernictwa. Nauczą się samodzielnego dokumentowania i opracowywania wyników badań z zakresu geologii surowcowej i górniczej, interpretowania i modelowania wyników badań i obserwacji geologicznych. Pozwoli to na odpowiednią prezentację pozyskanej informacji geologiczno-złożowej, a także stosowanie w naukach o Ziemi metod geofizycznych i obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.     

Hydrogeologia i geologia inżynierska (HGI)

Specjalność Hydrogeologia i geologia inżynierska uczy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod komputerowych, modelowania geochemicznego, modelowania przepływu wód, transportu zanieczyszczeń i ciepła w systemach wodonośnych, ochrony zasobów wód podziemnych oraz zasad nowoczesnego monitoringu środowiska wodnego. Istotne relacje między gruntem a budowlą student poznaje w ramach geologii inżynierskiej i geotechniki. Wyjaśnienie zastosowań przepisów prawnych w realizacji prac geologicznych pozwala kształtować umiejętności wykonywania projektów prac geologicznych, dokumentacji geologicznych i operatów oraz wszelkich opracowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. W nowoczesnej pracowni badań modelowych student zapozna się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym w praktyce.

Geofizyka (GF)

W ramach specjalności nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod geofizycznych do badania abiotycznych aspektów stanu środowiska – detekcji i monitorowania skażeń gleb, skał i wód podziemnych czynnikami toksycznymi, w tym metalami ciężkimi czy produktami ropopochodnymi, kontrolowania szczelności składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, rozpoznawania budowy geologicznej terenów inwestycyjnych, wykrywania i monitorowania ruchów masowych, kontrolowania stabilności zboczy i nasypów. Ponadto studenci uczą się rozpoznawania i monitorowania zagrożeń związanych z eksploatacją złóż surowców mineralnych, np. sejsmiczności indukowanej, oraz badania oddziaływania eksploatacji na infrastrukturę na powierzchni terenu. Studenci kształcą się w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu geologii i geofizyki niezbędnej dla rozumienia i formułowania założeń projektów badawczych i komercyjnych. Zaznajamiają się  z aparaturą geofizyczną, procedurami badań terenowych i laboratoryjnych oraz prac interpretacyjnych, zdobywając umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, pozwalające na znalezienie zatrudnienia w kluczowych branżach gospodarki. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, nadzorowania i kierowania grupą badawczą oraz planowania i prowadzenia samodzielnie badań geofizycznych w zakresie geofizyki stosowanej.

Perspektywy zawodowe: 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się projektami i badaniami geologicznymi, a w szczególności poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż kopalin użytecznych, badaniami inżyniersko-geologicznymi na potrzeby inwestycji drogowych i budowlanych, badaniami hydrogeologicznymi i monitoringiem wód oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Mogą także podjąć pracę w górnictwie na stanowiskach geologicznych i pokrewnych. Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają również zatrudnienie w administracji publicznej (terenowej, centralnej i samorządowej) w działach geologicznych, ochrony środowiska, planowania przestrzennego itp. Poza tym absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach badawczych lub badawczo-rozwojowych o profilu nauk o Ziemi i środowisku, jak również do podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Ponadto, ukończenie studiów pozwoli absolwentom na dalsze kształcenie się na studiach podyplomowych o tematyce pokrewnej studiowanych specjalności. W trakcie pracy zawodowej będą mieli możliwość zdobywania różnego rodzaju uprawnień, zatwierdzeń i innych awansów zawodowych. Absolwenci tego kierunku muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ich praca może przebiegać w warunkach trudnych (często jest to praca terenowa) i nierzadko z dala od miejsca stałego zamieszkania.         

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera w zakresie geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geologii, górnictwa i geologii, gospodarki wodnej lub dyscyplin pokrewnych i którzy legitymują się osiągniętymi efektami uczenia się przyjętymi dla kierunku geologia stosowana – studia I stopnia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl