kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Studia w języku angielskim.

Studia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu.

Program studiów oparty został o cztery główne bloki tematyczne:
I. General courses
II. Business Law
III. Mediation & Arbitration
IV. Special courses (wykłady monograficzne i konwersaroria)

W ramach General courses student uzyska wiedzę m.in. nt. podstaw prawoznawstwa, prawa handlowego, prawa arbitrażowego, prawa międzynarodowego i prawa UE (ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego rynku), prawa własności (także intelektualnej), prawa umów, międzynarodowego prawa prywatnego oraz prawa pracy. 
Business Law to grupa zagadnień obejmująca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE, zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku kapitałowym, reguły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz mechanizmy zawierania umów. W ramach tego bloku student pozna także standardy ochrony praw człowieka w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych) oraz CSR.
Z kolei blok Mediation and Arbitration poświęcony będzie w całości rozwiązywaniu międzynarodowych sporów, powstałych na tle biznesowym, zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz na linii państwo-inwestor. W jego ramach student opanuje zarówno prawne standardy mediacji oraz arbitrażu, jak równiez nabędzie umiejetnosć konstruowania umów stanowiących podstawę zastosowania ww metod.
Powyższe treści, wedle indywidualnych już zainteresowań, słuchacz będzie mógł natomiast  rozszerzyć o bogatą ofertę wykładów monograficznych i konwersatoriów, stanowiących grupę tzw. Special courses, a odnoszących się do bardzo precyzyjnych już aspektów międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu (jak np. prawo spółek, obrót przedsiębiorstwem, prawo konkurencji i konsumentów, czy kwestie etyczno-prawne w arbitrażu inwestycyjnym etc.).
Całość oferty dopełnią ponadto wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z USA, Chin oraz UE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent IBLA może rozpocząć karierę (także zagranicą) jako profesjonalny prawnik biznesowy, wewnętrzny doradca firmy, urzędnik państwowy lub prawnik w międzynarodowej organizacji (także rządowej). 
Będzie mógł zatem:

  • pracować w sektorze prywatnym - np. w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa biznesowego, w różnych międzynarodowych i krajowych organizacjach, mających kontakty biznesowe i interesy w obcych krajach, bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, biurach notarialnych itp.;
  • pracować w sektorze publicznym - w instytucjch krajowych, europejskich i międzynarodowych, promujących rozwój biznesu, agencjach nadzoru biznesu, w instytucjach akademickich i badawczych, a także w komercyjnych organach sądowych (instytucje rozstrzygania sporów przed sądem, trybunały, sądy arbitrażu) oraz w innych organizacjach (takich jak stowarzyszenia promujące i broniące interesów i praw konsumentów oraz pracowników),
  • pracować jako niezależny konsultant lub założyć własną firmę świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych I lub II stopnia, albo studiów jednolitych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 65

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

anna.peas@us.edu.pl
ewa.niedurny@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl