kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy:  Na semestr przypada 10 zjazdów w odstępach nieregularnych. Dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: sobota, niedziela.

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek studiów pedagogika mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki obejmuje zarówno zakres idei w odniesieniu do ideałów, norm i powinności, jak i praktyki społecznej. Treści pedagogiki obejmują pogłębioną teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli ii wartości w rozwoju człowieka. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest pogłębionej krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Treści i badania na kierunku studiów pedagogika są realizowane integralnie w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Na kierunku pedagogika student w zakresie efektów kształcenia z wiedzy poznaje pogłębioną wiedzę z pedagogiki jako nauki, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi. Zna pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów kształcenia w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko szkolne i społeczne ucznia. Ma rozwinięte i poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych i skutków innowacyjnych realizacji w praktyce pedagogicznej. 

Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne posiada pogłębioną wiedzę i praktykę do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi analizować teorię, badać środowisko szkolne i przedszkolne dziecka, zorganizować, przeprowadzić i obiektywnie ocenić przebieg procesu edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem najnowszych badań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i zmian podstaw w systemie edukacji. Program zakłada indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowawczego, a także przekazanie kompleksowej wiedzy merytorycznej i metodycznej, przygotowującej studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, szerokie przygotowanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskuje pełne przygotowanie i kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  jako pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : KIERUNEK PEDAGOGIKA O SPECJALNOŚCI ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRZYDOTOWUJE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Studia na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne są adresowane tylko do absolwentów studiów I stopnia w zakresie pedagogiki przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Jest to zgodne z § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 06.08. 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów.

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku „PEDAGOGIKA”  w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata oraz średnia ocen ze studiów I stopnia, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według schematu: 

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

ocena

punkty

średnia

punkty

średnia

punkty

wyróżnienie

100

5,76 - 6,00

100

4,76 - 5,00

100

5,0

90

5,51 - 5,75

95

4,51 - 4,75

90

4,5

75

5,26 - 5,50

90

4,26 - 4,50

85

4,0

50

5,01 - 5,25

85

4,01 - 4,25

80

3,5

30

4,76 - 5,00

80

3,76 - 4,00

75

3,0

0

4,51 - 4,75

75

3,51 - 3,75

60

 

4,26 - 4,50

70

3,26 - 3,50

55

4,01 - 4,25

65

3,01 - 3,25

45

3,76 - 4,00

60

3,0

40

3,51 - 3,75

55

poniżej

0

3,26 - 3,50

50

 

 

3,01 - 3,25

45

3,0

40

poniżej

0

 

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x OD+b x ŚR

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata;

OD — liczba punktów uzyskana za ocenę na dyplomie;

ŚR — liczba punktów uzyskana z przeliczenia średniej ocen z przebiegu studiów;

a, b — wagi.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów koniecznie z uwzględnieniem skali ocen stosowanej podczas toku studiów (1÷6 albo 2÷5), kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię suplementu wraz z oryginałem (do wglądu). W przypadku, gdy dyplom nie jest wypisany, należy złożyć zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) wraz z ostatecznym wynikiem studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata wnoszona w całości

2 100,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 742,50 zł
  • 742,50 zł
  • 765,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl