kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

4 lata

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Zadaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego jest stwarzanie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Szkoła Doktorska realizuje swój cel poprzez wspieranie młodych naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, stwarzając im najlepsze warunki rozwoju naukowego, zgodnie z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni.

Strona internetowa szkoły : http://us.edu.pl/szkola-doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej realizowana jest w trybie konkursu, osobno w trzech obszarach:

  • obszar nauk humanistycznych, sztuki i teologii;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych Szkoła kształci w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria materiałowa,
  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku.

Kontakt

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Tel. 32 359 2471, 32 359 24 72

szkola.doktorska@us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się trybie konkursu. Aplikacja każdego kandydata jest oceniana w skali 0-100 punktów. Na ogólną ocenę kandydata składają się punkty przyznane w kategoriach: ocena na dyplomie, osiągnięcia naukowe, projekt planu pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna. Komisja rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów do kwalifikacji oraz tworzy listę rankingową kandydatów. Do Szkoły Doktorskiej przyjęty jest kandydat, który uzyskał wynik równy lub wyższy minimalnej liczbie punktów i na liście rankingowej zmieścił się w limicie miejsc wyznaczonym dla danego obszaru, a także uzyskał wystarczającą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 24 71
32 359 24 72

https://us.edu.pl/szkola-doktorska

szkola.doktorska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl