kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

Studia poszerzają kompetencje w zakresie logopedii – każdy słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego u dzieci i dorosłych. Po odbytych studiach absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji. Będzie mógł posługiwać się tytułem neurologopedy w praktyce prywatnej.

Studia teoretycznie przygotowują do odbycia stażu w placówkach medycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „Neurologopeda” w praktyce prywatnej.

PROGRAM STUDIÓW

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne (w sumie 314 godzin) i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

WYKŁADOWCY

Wśród osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych są wybitni polscy badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi i neurologopedzi, lekarze i terapeuci.

Czas trwania:

Semestry: 2
Liczba godzin: 314

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele z reguły co dwa tygodnie (w zależności od możliwości wykładowców). Niektóre zajęcia laboratoryjne odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kryteria ukończenia studiów:

W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Słuchacze prezentują swoją pracę podczas egzaminu przed komisją.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli  pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu logopedii.

Studia poszerzają wiedzę na temat zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego i kształcą umiejętności do pracy z pacjentami z uwarunkowanymi uszkodzeniami OUN lub z jego
dysfunkcjami. Nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym, w placówkach specjalnych oraz uprawniają do posługiwania się tytułem zawodowym Neurologopeda w prywatnej praktyce.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie:

poniedziałek: 1100-1430
wtorek: 900-1430
środa: 900-1430
czwartek: 900-1430
piątek: nieczynne
sobota zjazdowa: 900-1300
niedziela zjazdowa: 900-1200

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.
 • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym;
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia pięcioletnich studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną lub świadectwo ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
 • życiorys (forma dowolna) - prosimy o dopisanie w życiorysie nr Pesel oraz serię i nr dowodu osobistego;

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1840 zł – opłata jednorazowa za semestr

3880 zł – koszt studiów

1940 zł płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 640,20 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 640,20 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 659,60 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 640,20 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 640,20 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 659,60 zł płatna do 15 maja 2021 r.

Kierownik studiów

dr Kamila Kuros-Kowalska
e-mail: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

Sekretariat
Anna Jacoszek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
pokój 08 (poziom -1)
tel. 32 200 94 36 lub 516 900 823
e-mail: logopedia@us.edu.pl

 

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 36
51 690 08 23

https://us.edu.pl/wydzial/wh

logopedia@us.edu.pl