kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

W roku akademickim 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów.

Studia kierowane są do osób w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim, które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie łączą w sobie elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.

Wykłady odbywają się zarówno w murach uczelni, jak i poza nią – podczas atrakcyjnych zajęć terenowych słuchacze zdobywają różnorodną wiedzę o Śląsku, Zagłębiu, Żywiecczyźnie czy ziemi częstochowskiej. Ponadto nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto uczestnicy studiów mogą ubiegać się o dofinansowanie z lokalnych samorządów (fundusz na doskonalenie). Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich ponad sześćdziesięcioro słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

SYLWETKA ABSOLWENTA

- posiada podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i etnolektu śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej;
- jest przygotowany pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej (lekcji wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych), przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej, prowadzącego szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, animatora imprez regionalnych, np. Dni Śląskich, konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim itp.,
- posiada wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji
pedagogicznej, np. autorskie klasy regionalne, programy regionalne itp.,
- posiadając drugą specjalność, może podejmować pracę w kilku szkotach jako specjalista edukacji regionalnej,
- jest wyposażony w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; w toku zajęć terenowych przeprowadza ćwiczenia, które wykorzystuje w pracy z uczniami, zwiedza miejsca i bezpośrednio poznaje osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie,
- zdobytą wiedzę i kompetencje na bieżąco wykorzystuje w pracy z uczniem, opracowane scenariusze zajęć stanowią część pracy końcowej.

PROGRAM STUDIÓW

Wykłady prowadzone są w murach uczelni, jak i poza nią (zajęcia terenowe). Są podzielone na pięć modułów tematycznych:

1. Języki i dialekty w województwie śląskim,

2. Dziedzictwo kulturowe regionu,

3. Sztuka w regionie. Literatura. Film. Teatr,

4. Historyczne i socjologiczne uwarunkowania regionu,

5. Ukształtowanie regionu. Geografia z przyrodą.

Wykłady oscylują wokół zagadnień związanych z województwem śląskim, kładąc nacisk na jego zróżnicowanie.

W ramach zajęć terenowych słuchacze będą poznawać m.in. architekturę regionu, specyfikę malarstwa, cechy etnolektu środkowego Górnego Śląska poprzez kontakt z żywym słowem (np. przedstawienie w teatrze), a także południowej (np. Śląsk Cieszyński) i północnej (np. warsztaty w Koszęcinie, Częstochowie, Lelowie) części regionu, specyfikę flory i fauny regionu, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe (np. Rezerwat Buków w Murckach, GEOsfera w Jaworznie), charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego, Szlak Zabytków Techniki, dziedzictwo wielkich śląskich rodów (wykład w Muzeum Zamkowym w Pszczynie), dzieje Ziemi Żywieckiej, historię powstań śląskich (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach). Zapoznają się również z ofertą lokalnego rynku teatralnego, muzycznego i literackiego, podczas spotkań z artystami, dla których miejscowa tradycja staje się artystycznym tworzywem (m.in. z Alojzym Lyską).

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego m.in.:

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – kierownik Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Jej zainteresowania naukowe to: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, fonetyka i gramatyka w nauczaniu cudzoziemców; Śląsk – z różnych perspektyw: dialektologicznej, socjolingwistycznej, ale także socjologiczno-kulturowo-politycznej; glottodydaktyka; wielojęzyczność i wielokulturowość.

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych, jego główne zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, historia Niemiec XIX-XX wieku, historia Śląska.

prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski) – filolog klasyczny, popularyzuje Śląsk i Ślązaków od lat i na wiele sposobów. Autorka encyklopedii Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności.

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół różnorodnych – socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych – aspektów zróżnicowania współczesnej polszczyzny.

prof. dr hab. Ewa Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – jej zainteresowania i prace badawcze ogniskują się wokół następujących kręgów tematycznych: stylistyka (ze szczególnym uwzględnieniem językowo-kulturowych aspektów stylu artystycznego); współczesna translatoryka (w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym), problemy języka i stylu języka regionalnego, etnopragmatyka i komunikacja międzykulturowa.

prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – główne zainteresowania naukowe to: socjologia regionu i społeczności lokalnych, miasta i przestrzeni, zmiany i rozwoju społecznego oraz socjologia konfliktów społecznych i etnicznych. Znaczna część jego prac poświęcona jest też zagadnieniom tożsamości i socjologii regionów, szczególnie problemom Górnego Śląska.

prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – germanistka, polonistka, skandynawistka, badaczka literatury niemieckiej XIX i XX wieku, w tym – piśmiennictwa na Górnym Śląsku.

dr hab. prof. UŚ Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe i podejmowane tematy badawcze skupiają się wokół zagadnień historii i teorii kultury, literatury podróżniczej ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta, nauczania kultury polskiej cudzoziemców oraz wybranych zagadnień glottodydaktyki.

dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół następujących obszarów i zagadnień: współczesna poezja polska, genologia, komunikacja społeczna, teoria tekstu literackiego, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka, edukacja literacka wśród cudzoziemców, komputerowe wspomaganie nauczania języka polskiego jako obcego.

dr hab. prof. UŚ Łukasz Depa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – jego zainteresowania naukowe to ewolucyjne aspekty ekologii mszyc (Hemiptera, Aphididae) ze szczególnym uwzględnieniem roli relacji mutualistycznej z mrówkami w procesie ewolucji i radiacji adaptacyjnej mszyc, taksonomia i filogenetyka mszyc (Hemiptera, Aphididae) z uwzględnieniem wyników badań z zastosowaniem markerów molekularnych i cech morfometrycznych, bioróżnorodność, filogeografia i ekologia mszyc (Hemiptera, Aphididae).

dr hab. prof. UŚ Renata Dulias (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – geograf, geomorfolog, autorka ponad stu artykułów naukowych oraz kilku książek z zakresu geografii regionalnej, geomorfologii antropogenicznej i eolicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w badaniach terenowych prowadzonych na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej jest ekspertem w dziedzinie geografii tego regionu.

dr hab. prof. UŚ Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – historyk, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii społeczno-politycznej Polski w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska), problematyki nauczania-uczenia się historii i wiedzy o społeczeństwie oraz historii kultury, oświaty i nauki.

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, filolog klasyczny, komparatysta, eseista. Jest autorem m.in. szkiców i książek o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, a także wyboru esejów Święta Medea (nominowanego do Nagrody Literackiej Gdynia 2011) oraz powieści geopoetyckiej Fado. Piosenka o duszy (2015).

dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – socjolog miasta, od lat samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem prowadzi badania nad miastami śląskimi.

dr hab. Adam Hibszer (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się edukacją regionalną oraz zagadnieniami z zakresu relacji człowiek – środowisko przyrodnicze.

dr Magdalena Piotrowska-Grot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – zajmuje się polską poezją współczesną (od roku 1918 po twórczość najnowszą) – poetyckimi przejawami postsekularyzmu, kategorią prywatności, tożsamością podmiotu w kontekście rewolucji oraz retroaktywnym charakterem ludzkiego bycia w świecie.

Grzegorz Kulik – śląski tłumacz (m.in. Morfiny Szczepana Twardocha) i popularyzator śląszczyzny, bloger i youtuber, laureat Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Autor śląskiego korpusu mowy.

Czas trwania:

Semestry: 2
Liczba godzin: 200 godzin

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w piątki (15.00-18.00) i soboty (9.45-16.30), zwykle co dwa tygodnie.

Kryteria ukończenia studiów:

 • udział w zajęciach,
 • praca zaliczeniowa - konspekt lekcji/zajęć wraz z opisem, wykorzystujący wiedzę zdobytą podczas zajęć, prezentacja multimedialna dotycząca tej lekcji.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia adresowane są do osób (szczególnie nauczycieli) w sposób szczególny zainteresowanych Śląskiem i województwem śląskim – które po ich zakończeniu uzyskają niezbędne kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Aby zapisać się na studia, należy w terminie do 20.09.2020 r. dostarczyć  (osobiście lub pocztą) komplet dokumentów pod adres:

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel. 32 2009 424

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.
 • podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do kierownik studiów, prof. dr hab. Jolanty Tambor,
 • życiorys (CV, resumé),
 • kwestionariusz osobowy.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

4000 zł – całkowity koszt studiów (2000 zł za semestr). Możliwość wniesienia opłaty za semestr w trzech ratach (terminy wpłat są podawane słuchaczom na początku semestru).

Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, zostanie podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika).
Ponadto uczestnicy studiów mogą ubiegać się o dofinansowanie z lokalnych samorządów (fundusz na doskonalenie).

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Jolanta Tambor,
tel. 32 2009 424
, jolanta.tambor@us.edu.pl

Sekretarz studiów:
mgr Tomasz Gęsina,
tel. 32 2009 424,
tomasz.gesina@us.edu.pl

dr Krystian Węgrzynek
e-mail: kwegrzynek@us.edu.pl

Sprawy finansowe:
mgr Karolina Graboń,
tel. 32 2009 424,
karolina.grabon@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13
40-032 Katowice
tel. 32 2009 424
regionpodyplomowe@gmail.com

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 24

https://us.edu.pl/wydzial/wh

regionpodyplomowe@gmail.com
tomasz.gesina@us.edu.pl
jolanta.tambor@us.edu.pl