kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z programem historii sztuki, umożliwiającym pracę w szkole, muzeum, urzędzie ochrony zabytków, antykwariacie oraz prywatnej galerii sztuki.

Atutem programu, proponowanego słuchaczom, jest jego interdyscyplinarny wymiar i zrównoważenie elementów teorii oraz zajęć praktycznych.  Łączy on elementy klasycznej historii sztuki, muzealnictwa, konserwatorstwa, heritologii. Słuchacze mają możliwość pod kierunkiem specjalisty przygotować wystawę, prezentowaną na zakończenie studiów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki,

- zdobędziesz kwalifikacje do pracy w szkole, muzeum, urzędzie ochrony zabytków, antykwariacie oraz prywatnej galerii sztuki.

PROGRAM STUDIÓW

Obok kursów historii sztuki powszechnej i polskiej, studia oferują także zajęcia z zakresu:

- sztuki regionalnej, w części odbywane w formie objazdu zabytkoznawczego

- urbanistyki

- doktryn artystycznych

- ochrony dziedzictwa kulturowego

- estetyki

- podstaw konserwacji

- podstaw prawnych rynku sztuki

- muzealnictwa

- metodologii historii sztuki

Charakter praktyczny mają zajęcia z zakresu:

- metod nauczania historii sztuki

- organizacji wystawy.

WYKŁADOWCY

Blok przedmiotów związanych z funkcjonowaniem muzeów i rynku sztuki prowadzony jest przez wybitnego muzealnika mgr Leszka Jodlińskiego, który pełnił funkcję dyrektora dwóch największych muzeów w regionie – Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Przedmioty z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej, realizowane są przez zespół pracowników Instytutu Nauk o Sztuce UŚ: dr hab. Barbarę Szczypkę-Gwiazdę – autorkę pionierskich publikacji, poświęconych sztuce okresu międzywojennego, dr Martę Ostrowską-Bies, specjalizującą się w zjawiskach architektury XIX i XX wieku oraz dr Oskara Rojewskiego, skupiającego się w swych badaniach na sztuce średniowiecza.

Zajęcia ze sztuki regionalnej prowadzi dr Jerzy Gorzelik (INoS UŚ), od lat prowadzący badania nad sztuką Górnego Śląska, zwłaszcza w kontekście sporów wyznaniowych i narodowych.

Prowadzenie zajęć z metod nauczania historii sztuki powierzono mgr Aleksandrze Gorzelik, doświadczonemu pedagogowi i pracownikowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.

Zajęcia z zakresu ochrony zabytków prowadzi dr Jacek Owczarek, przez wiele lat pełniący funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Zespół wykładowców, dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami i doświadczeniem, gwarantuje wysoką jakość oferty dydaktycznej.

Czas trwania:

Semestry: 3
Liczba godzin: 360

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w weekendy (zjazdy sobotnio-niedzielne), max. 2 zjazdy weekendowe w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:

Egzamin końcowy z historii sztuki powszechnej i polskiej, przygotowanie rozprawy pisemnej i obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia adresowane są do:

- absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w muzealnictwie, galeriach sztuki, administracji lokalnej, służbach celnych, dziennikarstwie prasowym i telewizyjnym;

- nauczycieli historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach;

- absolwentów studiów humanistycznych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury;

- pracowników muzeów, antykwariatów i galerii artystycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą:

Katowice, ul. Bankowa 11, pokój nr 9 do 30 września 2020 r.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1570 zł – opłata jednorazowa za semestr

4710 zł – koszt studiów

1650 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

I rata: 544,50 zł płatna do 15 października 2020 r.

II rata: 544,50 zł płatna do 15 listopada 2020 r.

III rata: 561 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 544,50 zł płatna do 15 marca 2021 r.
 • II rata: 544,50 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 561 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 544,50 zł płatna do 15 października 2021 r.
 • II rata: 544,50 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 561 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

Kierownik studiów
dr Jerzy Gorzelik
tel. 607 440 918
e-mail: jerzy.gorzelik@us.edu.pl

Sekretariat
Marta Klimek
e-mail: marta.klimek@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
pokój nr 16
tel.32 3591165
tel. komórkowy 515 289 336

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 16 53
60 744 09 18
https://us.edu.pl/wydzial/wh

marta.klimek@us.edu.pl
jerzy.gorzelik@us.edu.pl