kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej, wsparcia procesu edukacji oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jednym z elementów jest nauka projektowania i realizowania programów rozwojowych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska nauczycieli i terapeutów w zakresie wsparcia holistycznego, diagnozy funkcjonalnej  i edukacyjnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, na terenie przedszkoli, szkół i placówek, ale także w środowisku domowym. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450). 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób  z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

PROGRAM STUDIÓW

Podczas trzysemestralnych studiów słuchacze realizują przedmioty pozwalające na teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. zajęcia z psychologii rozwojowej i klinicznej, metod terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii zaburzeń mowy oraz metodyki konstruowania indywidualnych planów rozwoju oraz programów terapeutycznych. W programie studiów przewidziane są także indywidualne praktyki w placówkach specjalistycznych.

WYKŁADOWCY

Wśród wykładowców znajdują się nauczyciele Uniwersytetu Śląskiego, praktycy z renomowanych ośrodków edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, m.in.: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dr Iwona Wendreńska, dr Sylwia Wrona, dr. n. med. Krzysztof Wierzbicki, dr Tomasz Szurmik, dr Ilona Fajfer- Kruczek, dr Szymon Godawa.

Czas trwania:

Semestry: 3

Liczba godzin: 630 (450 +180 praktyki)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w weekendy, co 2 tygodnie  (ew. dodatkowo piątek od godz. 15.30)

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów I i II stopnia i/lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub innym kierunku, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą:

od 30 czerwca do 30 lipca 2020 r.; oraz od 1 do 29 września 2020 r., od poniedziałek do piątku w godz. 8.00-14.00

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2000 zł – opłata jednorazowa za semestr

6000 zł -koszt studiów

2100 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 693 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 693 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 714 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 693 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 693 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 714 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 693 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata:693 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 714 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

 

Kierownik studiów

dr Szymon Godawa,

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

43-400 Cieszyn ul. Bielska 62

pok.250

tel. 533 995 111    

szymon.godawa@gmail.com

Sekretariat:

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

43-400 Cieszyn ul. Bielska 62

aleksandra.kobielus@us.edu.pl

tel. 33 854 63 71

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 63 71

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

aleksandra.kobielus@us.edu.pl