kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej, rozwoju i funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności słuchu).

Adresatami studiów są nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu. Studia nadają kwalifikacje z pedagogiki specjalnej na specjalności surdopedagogika zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 sierpnia 2019 roku wszystkim osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu.

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Posiada kwalifikacje do pracy  w charakterze nauczyciela uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych.

Absolwent specjalności posiada usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej i jej współczesnych koncepcji, w szczególności pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną; teorii kształcenia specjalnego; społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych fazach życia, oraz ich podstaw ekonomicznych i prawnych; organizacji systemu oświaty i wychowania oraz instrumentów polityki społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; rozwoju człowieka w ujęciu psychologicznym i neuropsychologicznym; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; ma usystematyzowaną wiedzę na temat metod pracy stosowanych w odniesieniu do niepełnosprawności intelektualną oraz możliwości ich efektywnego stosowania, ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi korzystać z interdyscyplinarnej wiedzy w celu prowadzenia badań naukowych i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; tworzenia indywidualnych programów rozwoju i projektowania narzędzi diagnostycznych i dydaktycznych do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną; projektowania i przeprowadzania diagnozy i terapii omawianej grupy uczniów. Absolwent zna i potrafi stosować odpowiednie metody w ramach metodyk specjalnych, adekwatnie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz potrzeb podmiotów oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, ich edukację, wychowanie i rozwój społeczny, rozumie rolę sztuki w działaniach edukacyjno-terapeutycznych i wychowawczych, potrafi współdziałać z innymi specjalistami i rodziną osoby z niepełnosprawnością, potrafi podejmować decyzje zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów słuchacze zapoznają się z podstawami surdopedagogiki i tyflopedagogiki oraz pedagogiki osób ze spektrum autyzmu. Poznają prawne, medyczne i psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także metodyką nauczania i wychowania. Program uzupełniają zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, społecznych i kulturowych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, podstaw logopedii oraz program praktyk.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego posiadających zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także nauczycieli, terapeutów – praktyków, współpracujących z Uniwersytetem w ramach umów z interesariuszami zewnętrznymi.  

Czas trwania:

Semestry: 3

Liczba godzin: 660 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w piątek (od godz. 15.00), sobotę i niedzielę – średnio dwa zjazdy w miesiącu. Nieliczna część zajęć praktycznych odbywa się w piątek od godz. 9.00.

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych posiadający kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą. Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2300 zł – opłata jednorazowa za semestr

6900 zł – koszt studiów

2390 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 797 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 797 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 796 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 797 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 797 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 796 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 797 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 797 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 796 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
tel. 508876454
zenon.gajdzica@us.edu.pl

mgr Aleksandra Kobielus – sekretariat
tel. 33 8546371
aleksandra.kobielus@us.edu.pl

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 63 71

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

aleksandra.kobielus@us.edu.pl