kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych. Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalają przedsiębiorcom zdobyć kompetencje przydatne w pracy zawodowej, w tym nabyć umiejętności skutecznego zarządzania firmą, a także zespołem.

Studia poświęcone są szeroko rozumianym kwestiom dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, przede wszystkim w relacjach z organami administracji. W ramach studiów szeroko omawiane są kwestie organizacji administracji publicznej, procedur ich funkcjonowania, nowoczesnych trendów i wyzwań współczesności.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przede wszystkim umiejętności analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu dostępnych metod wykładni prawa, sporządzania rozmaitych dokumentów (wniosków, pism, środków odwoławczych, umów w obrocie gospodarczym), a także organizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi przez sektor publiczny.

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem ma na celu nabycie przez słuchaczy umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych w praktyce gospodarczej oraz działalności administracji publicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- masz wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania sektora publicznego, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

- zdobywasz umiejętności przydatne w pracy zawodowej, takie jak np. interpretowanie przepisów prawnych, rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod np. negocjacji,

- zdobywasz umiejętności skutecznego zarządzania firmą oraz zespołem,

- posiadasz wiedzę związaną z wieloaspektowym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zagadnieniami nauki o zarządzaniu,

- jesteś przygotowany do pracy w strukturach administracyjnych,

- posiadasz praktyczną wiedzę dotyczącą wielu kluczowych regulacji prawnych,

- jesteś gotowy do samodzielnego występowania przed organami administracji publicznej, a także do swobodnego podejmowania oraz uczestniczenia w czynnościach prawnych mających miejsce w obrocie gospodarczym.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest tak przygotowany, aby słuchacze poznając kluczowe regulacje prawne, a także instytucje oraz procedury administracyjne właściwe w zakresie prawa gospodarczego oraz administracyjnego, nabyli umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. Studia dają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego. Ponadto słuchacze otrzymują kompleksową informację na temat publicznoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, relacji z sektorem publicznym, procedur funkcjonowania administracji publicznej. Po zakończeniu edukacji słuchacze posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, jak również wybranych aspektów ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstw (również publicznych). Studia uwzględniają aktualne wyzwania sektora publicznego, trendy światowe oraz bieżące kierunki rozwoju w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo - dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci w dziedzinie zarządzania i administracji.

Czas trwania:

Semestry: 2
Liczba godzin: 184

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki od godziny 15.00.

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy pisemnej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia kierowane są do osób pracujących bądź planujących rozpoczęcie pracy w sektorze publicznym, jak również przedsiębiorców prywatnych, którzy w ramach swojej działalności współpracują z sektorem publicznym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł – opłata jednorazowa za semestr

3200 zł – koszt studiów

1684 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 555,70 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 555,70 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 572,60 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 555,70 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 555,70 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 572,60 zł płatna do 15 maja 2021 r.

Kierownik studiów
dr Anna Hołda-Wydrzyńska 
e-mail: anna.holda-wydrzynska@us.edu.pl

Osoba do kontaktu ze słuchaczami:
mgr Agnieszka Cichoń
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
tel: 32 359 21 49

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 21 49

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.cichon@us.edu.pl