kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

2 lata

Wydział Teologiczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

Podmioty odpowiedzialne za ogólnopolską organizację i planowanie nauczania religii w szkołach (Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji Kościoła rzymskokatolickiego) potwierdzają potrzebę organizacji Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych. Stanowią one interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii. Studia stwarzają także ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych teologią, które z uwagi na osobiste uwarunkowania nie mogą podjąć pięcioletnich studiów magisterskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- będziesz posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.),

- będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych,

- będziesz zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę,

- będziesz posiadał umiejętność współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii.

- będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych,

- posiadasz kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdą się między innymi zajęcia z teologii moralnej, liturgiki, Starego i Nowego Testamentu, teologii fundamentalnej, teologii duchowości, katechetyki materialnej, katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii.

Czas trwania:

Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów - 14 zjazdów w semestrze: sobota (8.00-18.00).

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, dającym dyplom pokrywający się z przedmiotem szkolnym.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie:

do 4 września 2020 r. w godzinach pracy Biura Organizacyjnego Wydziału (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub przesłać  pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice)

 

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
  • 2 Zdjęcia
  • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

 

 

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

 

Opłaty

 

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

 

Opłata – 1580 zł za semestr

 

Kontakt:

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Katowice
ul. Jordana 18, pok. 001/4
tel. 32 35690 56 wew. 135
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Opłaty za kształcenie

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-042 Katowice
32 356 90 56
51 931 89 61

https://us.edu.pl/wydzial/wtl

ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
roman.buchta@us.edu.pl