kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

2 lata

Wydział Teologiczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów.

Studia stanowią interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii. Studia stwarzają także ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych teologią, które z uwagi na osobiste uwarunkowania nie mogą podjąć pięcioletnich studiów magisterskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

będziesz posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.)

będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych

będziesz zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę

będziesz posiadał umiejętność współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii

będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych

zdobędziesz kwalifikacje do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem specjalnych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdą się między innymi zajęcia z teologii moralnej, liturgiki, Starego i Nowego Testamentu, teologii fundamentalnej, teologii duchowości, katechetyki materialnej, katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów – 14 zjazdów w semestrze, w soboty, w godz. 8.00-18.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, dającym dyplom pokrywający się z przedmiotem szkolnym.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie do 26 lutego 2021 r. w godzinach pracy Biura Organizacyjnego Wydziału (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • życiorys
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w sposób zdalny, w dniach 24 lutego 2021 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: 26 lutego 2021 r.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1500 zł – opłata jednorazowa za semestr
6000 zł – koszt studiów
1580 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 1 marca 2021 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za III semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2022 r.

IV semestr:
I rata: 521,40 zł płatna do 1 października 2022 r.
II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2022 r.
III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2022 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Sekretariat:
Ludmiła Lach- Bartlik
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 35690 56 wew. 135

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-043 Katowice
ul. Jordana 18
pokój  001/4

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-043 Katowice
32 356 90 56
51 931 89 61

https://us.edu.pl/wydzial/wtl

ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
roman.buchta@us.edu.pl