kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

W  pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych w Polsce, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych Unii Europejskiej i przyjętych regulacji na światowym rynku zamówień publicznych.

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych. W 2014 r. zostały przyjęte nowe dyrektywy Unii Europejskiej, które istotnie wpłynęły na nowy kształt prawnej regulacji wydatkowania środków publicznych na realizację zamówienia publicznego. Dyrektywy te niewątpliwie powodują wiele problemów interpretacyjnych dotyczących istoty instytucji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi a tym samym wymagają odpowiedniej wykładni, pomocnej w szczególności uczestnikom procedur wyłaniania wykonawców zamówień. 11 września 2019 r. została uchwalona nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., dlatego też oferta studiów skierowana jest nie tylko do przedstawicieli i pracowników sektora publicznego (głównie z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego), ale również do przedsiębiorców (a więc wykonawców zamówień i partnerów prywatnych), którzy spotykają się z licznymi problemami praktycznymi - natury informacyjnej i interpretacyjnej - w obszarze omawianych instytucji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada:

- uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z dziedziny nauk prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego, z uwzględnieniem relacji zorientowanych na zastosowanie praktyczne pozyskanej wiedzy w ramach dyscyplin prawa administracji, prawa cywilnego, prawa finansowego i prawa karnego,

- wiedzę na temat struktur i podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych oraz prawidłowości relacji pomiędzy uczestnikami funkcjonującymi na rynku gospodarczym,

- pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym,

- umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk prawnych i ekonomiczno-finansowych z zakresu zamówień publicznych oraz prawidłowo identyfikuje wzajemne relacje zachodzące między tymi zjawiskami,

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotowego prawa oraz dyscyplin z zakresu prawa administracyjnego i finansowego w celu szczegółowego opisu oraz praktycznego analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów występujących w ramach zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego,

- umiejętność diagnozowania i projektowania działań praktycznych w sferze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego,

- umiejętność formułowania własnej opinii i dokonania analizy przepisów dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego,

- umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań,

- umiejętności przygotowania umów, specyfikacji, ofert, planów, dokumentów, raportów i opracowań wykorzystywanych w zamówień publicznych i partnerstwie publiczno – prywatnym,

- umiejętność dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu partnerstwa publiczno - prywatnego konkretnego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowania zagadnienia dotyczącego finansów publicznych i aspektów finansowych związanych z partnerstwem,

- umiejętność wykorzystania i oddziaływania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze społecznym, ekologicznym i informatycznym.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje problematykę podstaw prawnych funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego w świetle prawa polskiego i europejskiego, tryby udzielania zamówień publicznych, przygotowanie postępowania i dokumentacji (ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówień publicznych, itp.) przez zamawiającego, przygotowanie ofert przez wykonawców, proces organizowania i działania organów związanych z zamówieniami publicznymi, umowy o udzielnie zamówień publicznych oraz umowy zawierane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, procedur odwoławczych, systemu kontroli w zakresie zamówień i partnerstwa publiczno – prywatnego.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków, wśród których znajdą się m.in.: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska - Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Jacek Górecki – Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Piotr Pinior - Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Jarosław Zagrodnik - Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Michał Kania - Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Joanna Jagoda- Uniwersytet Śląski w Katowicach, dr hab. Ewa Przeszło - Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Powałowski – Uniwersytet Gdański , dr hab. Henryk Nowicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Paweł Nowicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Justyna Kownacka - radca prawny.

Czas trwania:

Semestry: 2

Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki w godz. 15.15-20.00

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się problematyką zamówień,

jak i do osób, chcących poznać materię z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego. Kompleksowy zakres tematów omawianych w ramach studiów sprawia, że są one atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji rządowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć postępowaniach związanych z ubieganiem się o zamówienie publiczne bądź realizację umowy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą:

od 30 czerwca do 30 lipca 2020 r.; oraz od 01 do 29 września 2020 r., wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł – opłata jednorazowa za semestr

3200 zł – koszt studiów

1684 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 555,70 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 555,70 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 572,60 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 555,70 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 555,70 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 572,60 zł płatna do 15 maja 2021 r.

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Przeszło
tel. 359-11-64
e-mail: ewa.przeszlo@us.edu.pl

Osoba do kontaktu ze słuchaczami
mgr Małgorzata Szaniewska
tel. 359-11-64  
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 11 64

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

malgorzata.szaniewska@us.edu.pl