kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół, a także nabycie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych, węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Studia pogłębiają wiedzę na temat historii od czasów starożytnych do współczesności. Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz dostęp do najnowszych wyników badań historycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

posiada wiedzę o najważniejszych wydarzeniach charakteryzujących poszczególne epoki dziejów powszechnych oraz o węzłowych zagadnieniach historii Polski, a także o dziejach regionalnych

uzyskuje formalne kwalifikacje do nauczania historii we wszystkich typach szkół podstawowych i średnich

zna podstawową terminologię występującą na gruncie nauk historycznych

radzi sobie z analizą tekstów źródłowych i na ich podstawie tworzy logicznie uzasadniane ciągi przyczynowo-skutkowe.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów słuchacze zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Dobór wykładowców gwarantuje wysoki poziom zajęć merytorycznych, możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań historycznych oraz z nowinkami dydaktycznymi. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii w szkołach wszelkich typów i szczebli.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni dydaktycy.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 490 godzin

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (piątek) od 13.00 do 19.30

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pisemna praca dyplomowa.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia adresowane są do osób mających przygotowanie pedagogiczne (także obecnie niepracujących), uprawnionych do nauczania innych przedmiotów niż historia, a chcących uzyskać uprawnienie do nauczania historii we wszystkich typach szkół. Podstawową korzyścią jest uzyskanie uprawnienia do nauczania historii.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1450 zł - opłata jednorazowa za semestr
4350 zł - koszt studiów
1530 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 510 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 510 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 510 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:

 • I rata: 510 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 510 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 510 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 510 zł płatna do 1 marca 2022 r.
 • II rata: 510 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
 • III rata: 510 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr hab. Lech Krzyżanowski
tel. 32 359 15 36
e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

Sekretariat
Lidia Żalińska
e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl

Wydział Humanistyczny
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
tel. 32 359 13 14
32  359 21 28

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 13 14
32 359 21 28

https://us.edu.pl/wydzial/wh

ih.wh@us.edu.pl
lech.krzyzanowski@us.edu.pl