kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

W roku akademickim 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów – szczegółowe informacje: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego jako obcego.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Absolwenci mogą podjąć pracę na zagranicznych uczelniach jako wykładowcy języka polskiego po wcześniejszym przejściu procedury rekrutacyjnej w programie Lektorzy prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w polskich jednostkach prowadzących nauczanie języka polskiego jako obcego lub drugiego, w szkołach prowadzić zajęcia, mające na celu wyrównanie kompetencji językowych uczniów, które kierowane są do emigrantów i reimigrantów. Ponadto absolwenci studiów mogą być członkami komisji egzaminacyjnych działających w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania państwowego egzaminu certyfikacyjnego poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

- jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych), wynikających z roli nauczyciela języka i kultury polskiej w środowisku cudzoziemców oraz osób polskiego pochodzenia

- ma wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz doświadczenie w jej praktycznym wykorzystaniu

- ma umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji działań dydaktycznych, w tym samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości grupy docelowej

- wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów

- ma umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych technik.

PROGRAM STUDIÓW

Trzysemestralne studia obejmują m.in. zajęcia dotyczące praktycznej gramatyki języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, kultury języka i przemian we współczesnej polszczyźnie, kultury polskiej wraz z warsztatem metodycznym, literatury w nauczaniu cudzoziemców, metodyki nauczania języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, tworzenia konspektów oraz sprawdzania i egzaminowania oraz pedagogiki i psychologii rozwojowej.

W ramach studiów odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkunastu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Wykładowcami są także pracownicy polonistyk zagranicznych. Studium prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle, Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem w Neapolu, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie, Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie, Uniwersytetem w Sztokholmie.

Czas trwania:

I semestr 128 h (osoby, które nie są nauczycielami + 68 h)

II semestr 108 h (osoby, które nie są nauczycielami + 120 h)

III semestr 121 h

Organizacja zajęć:

W semestrze odbywa się 10 zjazdów, w piątki i soboty.

W roku akademickim 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów – szczegółowe informacje: Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Kryteria ukończenia studiów:

Kryterium ukończenia studiów jest średnia ocen z wybranych egzaminów i zaliczeń.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych.

Słuchaczami mogą również zostać cudzoziemcy, którzy legitymują się dokumentem stwierdzającym wykształcenie równoważne ukończeniu wyższych lub zawodowych studiów filologicznych lub innych humanistycznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej, przesłać pocztą tradycyjną na adres: pl. Sejmu Śląskiego 1 pokój 13, 40-032 Katowice lub pocztą e-mailową: szkola@us.edu.pl lub aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
  • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
  • 2 Zdjęcia.
  • Kwestionariusz osobowy

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1180 zł –  opłata jednorazowa za semestr

3450 zł – koszt studiów

Terminy płatności zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym na UŚ oraz drukiem umowy pomiędzy UŚ a słuchaczem (obowiązuje na wszystkich studiach podyplomowych).

 

Kierownik Studiów
Aleksandra Achtelik
Plac Sejmu Śląskiego 1 pokój 13
322512991, 607308088
aleksandra.achtelik@us.edu.pl; achtelik@poczta.onet.pl

Sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Magdalena Nowak
tel. 32 251 29 91 lub 607 308 088
szkola@us.edu.pl 

Sprawy finansowe
Karolina Graboń
tel. 32 2009 424
e-mail: karolina.grabon@us.edu.pl

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 251 29 91

szkola@us.edu.pl
aleksandra.achtelik@us.edu.pl