kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej, poszerzenie oraz usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu informatyki.

Studia przygotowują do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją oraz pozwalają nabyć umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Wiedza przekazywana na studiach dotyczy m.in.: metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych,  technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- będziesz posiadał podstawowe umiejętności  potrzebne do realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,

- będziesz posiadał umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,

- będziesz posiadał podstawową znajomość metod programowania strukturalnego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik tworzenia stron internetowych,

- będziesz posiadał wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, przygotowania materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich na odpowiedniej platformie, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej,

- jesteś przygotowany do nauczania informatyki w szkołach ponadpodstawowych oraz do przeprowadzania ciekawych dla ucznia lekcji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb a także do wykorzystania narzędzi informatycznych podczas lekcji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zakres technologii informacyjnej, poszerza oraz systematyzuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu informatyki. Zajęcia są prowadzone głównie metodą e-learningu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Dodatkowym atutem prowadzących są ich uprawnienia nauczycielskie i znajomość pracy w szkole.

Zajęcia prowadzone są głównie metodą e-learningu oraz przy współpracy z nauczycielami za szkół ponadpodstawowych.

Czas trwania:

Semestry: 3
Liczba godzin: 355 godzin w tym 224 godzin w formie e-learningowej

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ w Katowicach oraz szkołach.

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie przedmiotów oraz egzaminów.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra i uprawnienia do nauczania przedmiotu innego niż informatyka w szkole ponadpodstawowej oraz uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej, a także studenci studiów II stopnia, którzy są w trakcie zdobywania uprawnień do nauczania przedmiotu głównego, innego niż informatyka oraz posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą na adres:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. Bankowa 14 , Katowice, pokój 532 do 6 października 2020 r. Sekretariat czynny codziennie, w godzinach: 10.00-14.00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.
 • Suplement do dyplomu lub inny dokument poświadczający uprawnienia do nauczania informatyki w szkole.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1400 zł – opłata jednorazowa za semestr
4200 zł – koszt studiów
1450 zł – płatność w ratach:
za I semestr:

 • I rata: 478,5 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 478,5 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 493 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 478,5 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 478,5 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 493 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 478,5 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 478,5 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 493 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.


Kierownik studiów
dr Anna Szczerba-Zubek
e-mail: anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

sekretariat studiów:
mgr Aleksandra Hankus
tel. 32 359 2276
e-mail: aleksandra.hankus@us.edu.pl
pokój 532

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 22 76

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

aleksandra.hankus@us.edu.pl
anna.szczerba-zubek@us.edu.pl