kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Administrowanie środowiskiem to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący  kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych. Jest on odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Zatem przygotowanie merytoryczne jak i operacyjne w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska przez aktualne i przyszłe pokolenia ludzi, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, wychodząc naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu rynku, w programie studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem uwzględniono znajomość administrowania środowiskiem w oparciu o prawne i środowiskowe podstawy gospodarowania jego zasobami. Celem kształcenia na kierunku AS jest rozwijanie kompleksowych kompetencji, obejmujących stosowanie prawnych instrumentów w ochronie środowiska w połączeniu z aspektami praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, wspartych również kompetencjami administracyjnymi. Program studiów umożliwia zsynchronizowane kształcenie w zakresie nauk prawnych i przyrodniczych w odniesieniu do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Treści merytoryczne programu studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem obejmują 3 bloki modułów. Pierwszy blok, czyli moduły obowiązkowe, pozwala zapoznać się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Uczestniczące w nich osoby zdobywają wiedzę w zakresie źródeł prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej oraz nabywają umiejętności identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku i czynników im zagrażającym. W tej grupie znajdują się również zajęcia, w ramach, których studenci poznają instrumenty i narzędzia wykorzystywane w poszczególnych działach prawa ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie. Drugi blok, to moduły prezentujące narzędzia wspierające realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach (organizacjach) przez zarządzanie i pozyskiwanie finasowania ich realizacji z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego. Tematyka modułów do wyboru pozwala na rozszerzenie posiadanej wiedzy o zakresy prawnych i środowiskowych aspektów energetyki, zasad gospodarowania na obszarach chronionych, jak również uczestniczyć w proseminarium i seminariach a także pracowni specjalistycznej. Trzeci blok zajęć – moduły dyplomowe – obejmuje moduły obligatoryjne i fakultatywne, które wiążą się bezpośrednio z regulacją prawną i przyrodniczymi aspektami stosowania instrumentów prawa ochrony środowiska.

W realizacji programu studiów wykorzystywane są innowacyjne metody dydaktyczne właściwe zarówno naukom prawnym (administracyjnym), jak i przyrodniczym. Istotą studiów na kierunku Administrowanie środowiskiem jest współpraca z gospodarczym otoczeniem uczelni. Dlatego też kierunek studiów został opracowany w ścisłej korelacji z potrzebami rynku pracy, zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorców.

Innowacyjnością kierunku jest przygotowanie pracy magisterskiej, będącej rozwiązaniem konkretnego problemu prawno - środowiskowego, pod kierunkiem dwóch promotorów – specjalisty nauk prawnych i specjalisty nauk przyrodniczych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Administrowanie środowiskiem (AS), posiadając zarówno wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska jak i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, będzie potrafił zastosować instrumenty prawne dla zidentyfikowanych znanymi mu metodami przyrodniczymi, cennych obiektów, zasobów i zagrożeń elementów środowiska, w tym człowieka, co pozwoli mu na podjęcie decyzji w zakresie działań praktycznych. Wykształceni wysokiej klasy specjaliści AS, będą mogli świadczyć zarówno usługi badawcze, jak i realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi a także wykonywać działania eksperckie. Szerokie kompetencje z pewnością ułatwią zdobycie ciekawej i satysfakcjonującej finansowo pracy, zarówno w organach administracji publicznej, jak i w przemyśle.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Student będzie mógł uzyskać certyfikat np. SZŚ ISO 14001 - odpłatnie

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Średnia ze studiów absolwentów kierunków: prawo, administracja, ochrona środowiska — zostanie pomnożona x 2.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 67
32 359 20 64
https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl
anna.kostur@us.edu.pl
anna.peas@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl