kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

The master's degree study (4 semesters) in the area of Geographic Information Systems (GIS) is intended for students who wish to develop their geographical knowledge based on working in the GIS environment. The curriculum includes general and introductory courses offering both theoretical knowledge and practical skills. Specialized courses include: cartography and geodesy, geoinformation, satellite navigation, web and mobile GIS, satellite and aerial remote sensing, services in the area of unmanned aerial vehicles, terrestrial laser scanning, database management systems, GIS programming and modelling as well as courses covering quantitative and qualitative analyses and applications of GIS in environmental studies and spatial planning. Every student is required to submit a master's degree thesis.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Studies in the area of GIS prepare the graduate for employment in local and central  administration, spatial planning and landscape architecture, environmental protection units, crisis management centres,  business environment companies, geodesy and cartographic enterprises and research institutions.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, legitymuje się osiągniętymi efektami uczenia się obowiązującymi dla I stopnia kierunku geografia, w szczególności: posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia w stopniu rozszerzonym i pogłębionym, w tym:

  • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
  • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
  • ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
  • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
  • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
  • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
  • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl