kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku :

ISN - Indywidualne Studia Nauczycielskie to innowacyjny kierunek studiów kształcenia nauczycieli oferujący możliwość uzyskania równolegle:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej,
 • wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu.

Oprócz przygotowania nauczyciela do pracy zawodowej pod względem merytorycznym i prawnym, kształcenie w ramach ISN nastawione jest na rozwijanie pasji i świadomości uprawiania zawodu nauczyciela. Ważne jest dla nas również wzmacnianie kompetencji związanych z kształtowaniem wizerunku, świadomej komunikacji niewerbalnej oraz znajomości nowoczesnych metod pracy, w tym z użycia nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oferta jest innowacyjna również ze względu na kształcenie międzydziedzinowe, wychodzące naprzeciw potrzebom edukacji, łączących wiedzę z różnych obszarów nauki oraz aktywna współpraca nauczycieli różnych przedmiotów.

Uczestnictwo studenta ISN w zajęciach na kierunku pedagogika w zakresie specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej, to przede wszystkim przygotowanie do wsparcia rozwoju człowieka (zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego), rozumienia procesu wychowawczego oraz rozwijania praktycznych umiejętności diagnozowania i opracowywania rozwiązań różnorodnych problemów, przede wszystkim zaś przezwyciężania barier w uczeniu się.

Realizacja programu studiów w zakresie dydaktyki i pedagogiki jest podstawą do uzyskania pierwszego dyplomu w dyscyplinie pedagogika. Student ISN ma dodatkowo możliwość uzyskania drugiego dyplomu – w ramach wybranego kierunku studiów oferowanego w Uniwersytecie Śląskim, który pozwoli mu zdobyć wiedzę i umiejętności merytoryczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego. W ramach ISN są kształceni nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, zarówno nauk humanistyczno-społecznych jak również przyrodniczych i ścisłych.

Oferowany program Indywidualnych Studiów Nauczycielskich to także przygotowanie do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych. W ramach zajęć Proseminarium interdyscyplinarnego studiujący na kierunku ISN, poznaje metody i formy pracy wykorzystywane w - innych niż wybrana przez niego kierunkowa - dyscyplinach nauki. Od trzeciego semestru studiów student ISN przygotowuje się do napisania pracy licencjackiej z zakresu pedagogiki lub pracy łączącej zagadnienia pedagogiki i wybranej dyscypliny studiów kierunkowych, np. biologii, filologii, geografii, itd.

Dodatkowym atutem studiów jest ciągły kontakt z praktyką i specjalistyczną opieka pracowników. W ramach ciągłych praktyk szkolnych student pracuje pod opieką tutora szkolnego, natomiast wiedzę w zakresie dydaktyki przedmiotowej zdobywa pod okiem tutora akademickiego. Indywidualne wsparcie pozwala przede wszystkim rozwinąć własne zainteresowania w obszarze dydaktyki i poszerzać własne horyzonty poznawcze.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

W ramach oferowanych studiów student zwiększa swój potencjał indywidualny, a także przygotowuje się do szeregu wyzwań współczesnej edukacji, wymagających integrowania wiedzy z różnych dziedzin i pracy w różnych kontekstach edukacyjnych. Niestandardowe uprawnienia, uzyskiwane w równoległym trybie i indywidualnym modelu kształcenia, pozwalają nabyć niezbędne kompetencje związane z samodzielnością w organizacji własnego warsztatu pracy czy planowaniem własnej ścieżki rozwoju w oparciu o dostępną ofertę kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, absolwenci ISN posiadają zatem z jednej strony, szeroką wiedzę specjalistyczną - pedagogiczną i przedmiotową - a z drugiej, umiejętności i narzędzia do wykorzystania jej w praktyce. Student ISN ma też możliwość poznania różnych środowisk pracy, sprawdzania własnych intuicji zawodowych i aktywnego szukania własnej tożsamości nauczycielskiej. Szeroki zakres praktyk zawodowych, zarówno pedagogicznych jak i dydaktycznych, przygotowuje absolwenta ISN do szybkiego wdrożenia się w pracę zawodową, a jednocześnie utrwala przyzwyczajenie do uczenia się przez całe życie i ciekawość poznawczą. Całość programu ISN ma również na celu kształcenie przyszłych liderów zmian edukacyjnych, zaangażowanych w poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych i dociekliwie przyglądających się różnorodnym, mniej oczywistym, zagadnieniom pedagogicznym i dydaktycznym. 

Inne, dodatkowe informacje : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i tytułu pedagoga specjalnego (Dz. U. 2019 poz. 1450, załączniki 1 i 3); dla uzyskania pełnych uprawnień nauczycielskich w zakresie uczenia przedmiotu, wymagana jest kontynuacja kształcenia przedmiotowego na studiach II stopnia.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej z następujących przedmiotów:

 • Język polski;
 • Matematyka;
 • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej z następujących przedmiotów:

 • Język polski;
 • Język obcy nowożytny;
 • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Przeliczenie wyników maturalnych na punkty:

Wynik procentowy przeliczany jest dla każdego przedmiotu, według następującego wzoru:

 • Dla poziomu podstawowego: wynik procentowy dzielimy przez 14;
 • Dla poziomu rozszerzonego: wynik procentowy dzielimy przez 10.

Maksymalnie: 30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy, dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).

Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej albo ustnej (korzystniejszy wynik) z następujących przedmiotów:

 • Język polski;
 • Język obcy nowożytny;
 • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Sposób przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

ocena

Matura do 1991 roku

(skala ocen 2 ÷ 5)

Matura po 1991 roku

(skala ocen 1 ÷ 6)

6

10 pkt

5

10 pkt

8 pkt

4

8 pkt

6 pkt

3

6 pkt

4 pkt

2

0 pkt

Maksymalnie 30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy, dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).

Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kolejność przyjmowania kandydatów określa wspólna dla „starej” i „nowej” matury lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 13 05
32 359 20 59

www.ism.us.edu.pl

ism@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl