kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę na temat podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętności do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

W ostatnich latach, w związku z coraz większą popularnością edukacji włączającej, wzrasta zapotrzebowania na nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej. Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po ukończenia studiów posiada wiedzę na temat podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w ramach posiadanych uprawnień nauczania przedmiotu; do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów realizowane są zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki, w tym m.in.: podstawy tyflopedagogiki, medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami pedagogiki terapeutycznej, alternatywna i wspomagająca komunikacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków, m.in.:

dr Sabina Pawlik - kierownik studiów podyplomowych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

dr Bogumiła Bobik - adiunkt w Instytucie Pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny w zespole szkół specjalnych

prof. dr hab. Anna Nowak - profesor w Instytucie Pedagogiki, prawnik, specjalista w zakresie polskiego ustawodawstwa wobec osób z niepełnosprawnością

dr n. med. Krzysztof Kotrys - lekarz psychiatra, od 2004 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 3
Liczba godzin: 630 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotu lub edukacji wczesnoszkolnej chcący zdobyć kwalifikacje z pedagogiki specjalnej do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia
 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
 • ksero Suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2000 zł - opłata jednorazowa za semestr
6000 zł - koszt studiów
2100 zł - płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 700 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 700 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 700 zł płatna do 15 maja 2021 r.

II semestr:

 • I rata: 700 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 700 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za III semestr:

 • I rata: 700 zł płatna do 1 marzec 2022 r.
 • II rata: 700 zł płatna do 15 kwiecień 2022 r.
 • III rata: 700 zł płatna do 15 maj 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Sabina Pawlik
e-mail: sabina.pawlik@us.edu.pl
tel. 502 020 515

Sekretariat
Marek Kolbiarz
email: marek.kolbiarz@us.edu.pl 
tel. 359 97 35

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53
pokój 120

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 35

marek.kolbiarz@us.edu.pl