kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków,  studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- posiadasz wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych,

- znasz zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- jesteś przygotowany do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

PROGRAM STUDIÓW

Studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków,  studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

 • Podstawy prawa ubezpieczeń społecznych   20h
 • Polityka społeczna w ubezpieczeniach  społecznych   30h
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji 30h
 • Postępowanie cywilne rozpoznawcze i egzekucyjne 16h Ubezpieczenia społeczne w strukturze finansów publicznych 10h
 • Elementy prawa podatkowego  8h
 • Prawo cywilne   24h
 • Elementy prawa pracy  16h
 • Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego 12h
 • Elementy prawa spółek   10h
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych oraz etyka urzędnicza  12h
 • Elementy psychologii  12h

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie praktyków – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych.

Czas trwania:

Semestry: 2

Liczba godzin: 210 godzin

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w co drugi weekend (sobota-niedziela) w godz. 9.00-15.30.

Kryteria ukończenia studiów:

Praca zaliczeniowa około 25 stron na temat wybrany przez słuchacza i zaakceptowany przez promotora.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy  w tym obszarze. Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą do 9 października 2020 r. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1600 zł –  opłata jednorazowa za semestr

3200 zł – koszt studiów

1680 zł -płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 560 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 560 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 560 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 560 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 560 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 560 zł płatna do 15 maja 2021 r.

Kierownik studiów
dr Urszula Torbus
tel. 32 359 11 62
urszula.torbus@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Wola
e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl
tel. 32 359 17 56

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b
pokój 2.42

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 17 56

agnieszka.wola@us.edu.pl