kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Realizacja zajęć przewidzianych w programie studiów ma umożliwić słuchaczom poszerzenie wiedzy na temat diagnozy i terapii specjalnych potrzeb edukacyjnych, związanych ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się, warsztatem pracy terapeuty pedagogicznego.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zapotrzebowania na zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej oraz nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program studiów spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów zdobędą  uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych oraz pełnienia roli terapeuty pedagogicznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są m.in. zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, diagnostyki neuropediatrycznej, terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, intelektualną, ruchową i przewlekle chorych, ze spektrum autyzmu oraz osób zagrożonych i nieprzystosowanych społecznie, pracy z osobami uzdolnionymi i wybitnie zdolnymi, a także muzykoterapii, sztuk wizualnych oraz socjoterapii w pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się. Program uzupełniają zajęcia z emisji głosu, dydaktyki specjalnej, pracy z rodziną w kryzysie, terapii ręki i terapii przez ruch.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Śląskiego, lekarzy specjalistów oraz nauczycieli - praktyków:

prof. dr hab. Anna Nowak - profesor w Instytucie Pedagogiki, magister prawa, specjalista w zakresie ustawodawstwa polskiego wobec osób z niepełnosprawnością; ekspert w Biurze Rzecznika Praw Dziecka; zajmuje się m.in. sytuacją prawną osób z niepełnosprawnością

prof. dr hab. Mirosława Knapik - pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki, dyrygent, popularyzatorka kultury muzycznej, prowadzi badania na temat wieloaspektowego wykorzystania sztuki w wychowaniu i terapii

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń - pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki, specjalista w zakresie arteterapii; zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej

dr hab. Mirosław Kisiel - adiunkt w Instytucie Pedagogiki, specjalista w zakresie edukacji muzycznej i muzykoterapii; rzeczoznawca podręczników i konsultant w obszarze edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

dr hab. Irena Polewczyk - profesor uczelni w Instytucie Pedagogiki, teoretyk i praktyk w dziedzinie logopedii; prowadzi badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci

dr Bogumiła Bobik - adiunkt w Instytucie Pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny w zespole szkół specjalnych

dr n. med. Krzysztof Kotrys - lekarz psychiatra, od 2004 r. Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

dr Anna Kurzeja - pracownik dydaktyczny WNS, specjalista w zakresie terapii z udziałem zwierząt

dr Małgorzata Satoła - pracownik dydaktyczny WNS, nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dr Iwona Wendreńska - kierownik studiów podyplomowych, pracownik dydaktyczny WNS, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

lek. med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - psychiatra, pediatra, kierownik Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego „Syriusz” NZOZ w Orzeszu.

ORGANIZACJA

Czas trwania:

Semestry: 3

Liczba godzin: 630 godzin (łącznie z praktykami)

Organizacja zajęć:

W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę - średnio dwa zjazdy w miesiącu.

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci

Kandydatami mogą być absolwenci studiów wyższych (I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym. Nie jest wymagane zatrudnienie w placówce edukacyjnej czy opiekuńczo-wychowawczej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.
  • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) po zakwalifikowaniu.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2000 zł - opłata jednorazowa za semestr
6000 zł - koszt studiów
2100 zł - płatność w ratach:

za I semestr:
I rata: 700 zł płatna do 1 marca 2021 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:
I rata: 700 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za III semestr:
I rata: 700 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 700 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 700 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Iwona Wendreńska
tel. 32 359 97 26
e-mail: iwona.wendrenska@us.edu.pl

Sekretariat
mgr Marek Kolbiarz
e-mail: marek.kolbiarz@us.edu.pl
tel. 32 359 97 35

Wydział Nauk Społecznych
40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 53
pokój 420

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 35
32 359 97 26

marek.kolbiarz@us.edu.pl
iwona.wendrenska@us.edu.pl