kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu praktycznie przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców, którzy jednocześnie są logopedami - praktykami pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w prowadzeniu terapii mowy.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Logopeda to zawód z przyszłością, pozwala nieustannie się rozwijać, wymaga kreatywności i empatii, daje dużo satysfakcji z faktu, że pomaga się innym osobom.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz po zakończonej edukacji otrzyma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń mowy.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów pokazuje ich interdyscyplinarność. Obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny.  Dodatkowo program studiów zawiera elementy pedagogiki specjalnej, w tym edukacji włączającej, co ich absolwentom umożliwi w przyszłości podjęcie w innych zakresach pedagogiki specjalnej studiów podyplomowych o znacznie ograniczonym (skróconym) programie.

WYKŁADOWCY

Wśród osób prowadzących zajęcia na są wybitni polscy badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi, lekarze i terapeuci.

Czas trwania:

Semestry: 4
Liczba godzin: 1116

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Humanistycznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach (niektóre zajęcia praktyczne odbywają się w godzinach popołudniowych w tygodniu).

Kryteria ukończenia studiów:

W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Słuchacze prezentują swoją pracę podczas egzaminu przed komisją.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia nauczyciela logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz filologów.  Obecna formuła studiów pozwala na podjęcie studiów przezosoby z innych kierunków, które nie są związane z pedagogiką, ponieważstudia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagogiczne.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie (poniżej godziny pracy sekretariatu) lub przesłać  pocztą:

poniedziałek: 1100-1430
wtorek: 900-1430
środa: 900-1430
czwartek: 900-1430
piątek: nieczynne
sobota zjazdowa: 900-1300
niedziela zjazdowa: 900-1200

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora wraz z kwestionariuszem osobowym
 • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
 • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 Zdjęcia
 • Życiorys
 • Wynik badania audiometrycznego słuchu.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata:

2400 zł – opłata jednorazowa za semestr

9600 zł – koszt studiów

2500 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 825 zł płatna do 1 października 2020 r.
 • II rata: 825 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2020 r.

za II semestr:

 • I rata: 825 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 825 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za III semestr

 • I rata: 825 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 825 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 850 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za IV semestr:

 • I rata: 825 zł płatna do 1 marca 2022 r.
 • II rata: 825 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
 • III rata: 850 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kierownik studiów
dr Kamila Kuros-Kowalska
kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl
tel. (32) 200 94 36 (sekretariat)

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
Anna Jacoszek
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823
e-mail: logopedia@us.edu.pl

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 36
51 690 08 23

logopedia@us.edu.pl