kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty.

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie optometrystów przygotowanych do wykonywania zawodu, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej i fizyki.  W czasie studiów słuchacze nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Pozyskają także niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, a także nabędą umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Słuchacze nauczą się korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

- będziesz posiadał wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki

- będziesz posiadał umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia

- będziesz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej

- będziesz posiadał umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów

- będziesz potrafił korzystać z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, będziesz znał również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

PROGRAM STUDIÓW

Wykłady, konserwatoria i laboratoria dostarczają wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: anatomii i fizjologii ogólnej i układu wzrokowego, histologii, optyki geometrycznej i fizycznej, środowiska wzrokowego, podstaw patologii ogólnej i układu wzrokowego, podstaw biochemii, farmakologii i mikrobiologii, optyki fizjologicznej, percepcji wzrokowej, badań optometrycznych, widzenia obuocznego, podstaw optometrii dziecięcej, percepcji wzrokowej, niedowidzenia i pomocy wzrokowych, soczewek kontaktowych. Ważne miejsce w kształceniu przyszłych optometrystów zajmują również przedmioty dotyczące etyki zawodu optometrysty, podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej; zarówno polskie jak i europejskie organizacje zrzeszające optometrystów kładą szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich.

Program studiów posiada pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. W 2017 roku uczelnia otrzymała certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości” dla kierunku Optometria. Laureatów wyłoniono w Konkursie i Programie Akredytacji „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych, praktykujących w gabinetach optometrystów posiadających numer Optometrysty wydawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO). Wykładowcy są uznanymi w kraju i za granicą specjalistami w dziedzinie optometrii ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak: kontaktologia (mgr Bartosz Tomczak, dr Wojciech Kida) oraz widzenie obuoczne i terapia widzenia (mgr Sylwia Stolarczyk, mgr Paweł Nawrot).

Zajęcia związane z klinicznym aspektem optometrii, który ściśle koreluje z okulistyką prowadzony jest przez zespół okulistów (dr. n. med. Agnieszka Jakubowska, dr n. med. Michał Milka, dr n. med. Beatę Węglarz) pod opieką dr hab. n. med. Doroty Tarnawskiej.

Zajęcia prowadzone są również przez specjalistów innych dziedzin, do których zaliczamy: optykę okularową, optykę geometryczną i fizyczną, biologię i biochemię, farmakologię, mikrobiologię, anatomię, histopatologię, psychologię i komunikację.

Czas trwania:

Semestry: 4
Liczba godzin: 690 godzin

Organizacja zajęć:

10 zjazdów w semestrze, średnio co 2 tygodnie (sobota i niedziela).

Kryteria ukończenia studiów:

Studia zakończone są egzaminem końcowym i obroną pracy dyplomowej. Egzamin końcowy składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia skierowane są do osób wyższym wykształceniem, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Do głównej grupy osób zainteresowanych podjęciem studiów zaliczamy głównie: optyków okularowych, okulistów, refrakcjonistów, pracowników salonów optycznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (pobierz)
  • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pobierz)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć) 
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
  • 2 Zdjęcia,
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (opcjonalnie).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata - 3300 zł za semestr

3300 za semestr (w przypadku płatność w 1 racie), płatność w 3 ratach + 150 zł

 

Kierownik studiów
dr Dorota Zygadło
e-mail: dorota.zygadlo@us.edu.pl
tel. 32 3497586

Sekretariat,  

mgr Martyna Kantorysińska
e-mail: martyna.kantorysinska@us.edu.pl
tel. 32 3497659
pokój P/0/20

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59
32 349 75 86

martyna.kantorysinska@us.edu.pl
dorota.zygadlo@us.edu.pl