kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, a także prawników, radców prawnych, ekonomistów oraz przedsiębiorców indywidualnych.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Studia obejmują zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zagadnienia funkcjonowania spółek handlowych, umów występujących w obrocie gospodarczym, papierów wartościowych a także elementów prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności prawa spółek, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa pracy, europejskiego prawa spółek, prawa umów gospodarczych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów kładzie nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, europejskiego prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa gospodarczego publicznego, prawa podatkowego, stosunków pracy w spółkach kapitałowych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz specjaliści i eksperci posiadający bogate doświadczenie m.in.:

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic – pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych. Opiekun naukowy i promotor 18 rozpraw doktorskich. W latach 1993-1995 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie (do roku 2010) członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Od 2005 r. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Uznany ekspert w sprawach finansów samorządu terytorialnego, a zwłaszcza podatków i opłat lokalnych. Doradca podatkowy. Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych IV Kadencji (2014-2018). Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów (kadencja 2016-2020). Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2018-2022). Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Programowej Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej” (od 2006 r. członek Rady Programowej). Członek rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych. Ekspert Unii Metropolii Polskich.

prof. dr hab. Jacek Górecki – prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (od 1994 r.) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od 2010 r.). Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, aplikantów notarialnych i radcowskich. Autor i współautor wielu opinii prawnych przygotowywanych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

prof. dr hab. Janusz A. Strzępka – prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych. Jest autorem i redaktorem szeregu znaczących pozycji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych z zakresu prawa zobowiązań, prawa umów handlowych, prawa umów budowlanych, prawa przedsiębiorstw, prawa spółek, prawa fundacyjnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i układowego oraz europejskiego prawa porównawczego. Jego dorobek naukowy przekracza 150 pozycji. Od kilkunastu lat jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr hab. Piotr Pinior – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek, współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

dr Anna Lichosik – doktor nauk prawnych, wyróżniona rozprawa doktorska z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w tematyce prawa rynku kapitałowego.

dr Urszula Torbus – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczony wykładowca studiów podyplomowych oraz trener szkoleniowy z prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych, stypendystka Komisji Europejskiej i rządu francuskiego, mediatorka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

dr Wojciech Wyrzykowski – radca prawny, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych, Lider Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, w tym komentarza do Kodeksu cywilnego.

dr Ewa Zielińska – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na prawie spółek, oraz prawie umów budowlanych. Współautorka Komentarza do kodeksu spółek handlowych pod red. J.A.Strzępki, w części odnoszącej się do części ogólnej kodeksu, spółki jawnej, partnerskiej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa spółek.

dr Mateusz Żaba – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i spółdzielczego. Stypendysta Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej oraz stypendysta w ramach bilateralnej umowy między czeskim Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego a polskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego (2017). Prelegent i uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz zagranicznych konferencji naukowych. W trakcie swojej kariery zawodowej zrealizował kilka zagranicznych pobytów naukowo-badawczych na uniwersytetach w Koszycach (2016), Ołomuńcu (2017), Trnawie (2017), Brnie (2018), Nowym Sadzie (2019) oraz Ljubljanie (2019). Od ponad 6 lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Katowicach, w Czechach i na Słowacji.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 250

Organizacja zajęć:
W roku akademickim 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji hybrydowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 20:30.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia kierowane są do przedsiębiorców, kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, ekonomistów.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia.
  • w przypadku skierowania – zobowiązanie pracodawcy.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:15 marca 2021

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1800 zł – opłata jednorazowa za semestr
3600 zł – koszt studiów
1890 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 625 zł płatna do 1 marca 2021 r.
II rata: 625 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
III rata: 643 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:
I rata: 625 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 625 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 643 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

Kierownik studiów
dr hab. Piotr Pinior
e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Maroń
e-mail: agnieszka.maron@us.edu.pl
tel. 32 359 24 38

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11b
tel. 32 359 21 49

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 24 38
32 359 21 49

agnieszka.maron@us.edu.pl