kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa medycznego dla absolwentów wszystkich kierunków studiów zainteresowanych tą tematyką, w szczególności dla ekonomistów, prawników, lekarzy, menedżerów służby zdrowia i osób związanych z szeroko rozumianym systemem zdrowia.

OPIS

Studia zapewniają uzyskanie orientacji w zakresie prawa medycznego. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, postępowania mediacyjnego, poznają akty prawne składające się na prawo medyczne, poznają techniki negocjacji związanych z kontraktowaniem świadczeń medycznych i zasady organizowania działalności medycznej dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Partnerami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach są Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląska Izba lekarska.
W bieżącej edycji studiów, w I semestrze zajęcia będą prowadzone w formie online, w II semestrze, w zależności od sytuacji epidemicznej w formie online, hybrydowej lub tradycyjnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna przepisy dotyczące prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej, zna i rozumie hierarchię aktów prawnych, stanowiących źródła prawa w polskim systemie prawa, wykazuje znajomość i zrozumienie aktów prawnych składających się na prawo medyczne - w stopniu niezbędnym dla wykonywania zawodu medycznego, posiada orientację w zakresie instytucji prawa karnego i cywilnego, a w szczególności będących wyznacznikami granic odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia medycznego, dysponuje ogólną wiedzą z zakresu dziedzin prawa kształtujących funkcjonowanie w zawodach medycznych w sposób pośredni (prawo europejskie, prawo pracy, prawo spółek) potrafi dokonywać oceny aspektów prawnych czynności wykonywanych rutynowo w codziennej działalności medycznej i związanej z nią działalności zarządczej oraz postępować w sposób adekwatny do tych ustaleń, ma świadomość ważności i zrozumienia praw pacjenta, jest praktycznie przygotowany do prowadzenia mediacji.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów jest tak przygotowany, aby słuchacze poznając kluczowe regulacje prawne, nabyli umiejętność praktycznego stosowania określonych narzędzi prawnych. Studia dają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy w zakresie przepisów prawa medycznego.
Słuchacze otrzymują kompleksową informację na temat przepisów dotyczących prawa wykonywania zawodu medycznego i odpowiedzialności zawodowej. Po zakończeniu edukacji słuchacze posiadają praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem podmiotami leczniczymi, pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami zdrowia.

WYKŁADOWCY

Za omówienie poszczególnych zagadnień składających się na program studiów odpowiadają pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, lekarze zajmujący się medycyną sądową oraz eksperci w dziedzinie medycyny pracy, praktycy ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2 (semestr letni 2020/2021 oraz semestr zimowy 2021/2022)
Liczba godzin: 192

Organizacja zajęć:
W I semestrze roku akademickiego 2020/2021 planujemy realizację studiów w wersji zdalnej.
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 1 - 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Termin I zjazdu: 20-21.03.2021

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zdanie egzaminu.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i są zainteresowane problematyką prawa medycznego, w tym do osób wykonujących zawód medyczny, menadżerów służby zdrowia i innych osób związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia, biegłych sądowych i prawników zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, członków komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, rzeczników praw pacjenta, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1500 zł – opłata jednorazowa za semestr
3000 zł – koszt studiów
1580 zł – płatność w ratach:

za I semestr:

 • I rata: 521,40 zł płatna do 1 marca 2021 r.
 • II rata: 521,40 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
 • III rata: 537,20 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:

 • I rata: 521,40 zł płatna do 1 października 2021 r.
 • II rata: 521,40 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
 • III rata: 537,20 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

Kontakt

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Tobor
e-mail: zygmunt.tobor@us.edu.pl

Sekretariat
Monika Łyczba
e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl
tel.: 32 359 16 98

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 16 98

monika.lyczba@us.edu.pl